Страхование финансовых рисков

всіх галузях делькредере на основі однакових процедур: можливі страхові випадки попереджуються за допомогою поточного спостереження за кредитами; при настанні страхового випадку (втратах від неплатоспроможності отримувача) відшкодовує збиток; розмір збитку зменшують за рахунок участі страховика в судовому процесі щодо банкрутства отримувача.

Важливим моментом у страхуванні є: визначення страхового випадку, розмір страхового платежу, страхової суми, визначення страхового відшкодування. Необхідною умовою виникнення відповідальності є факт настання страхового випадку, а як результат, — поява ризику неплатоспроможності.

Страховим випадком вважаються збитки страхувальника внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики). Сюди відносять: неповернення або часткове повернення позичальником кредиту (позики) у встановлені кредитним договором терміни, невиплата ним відсотків у повному обсязі та в установлені кредитним договором терміни, невиконання інших обов'язків, передбачених кредитним договором.

Страховий платіж залежить від характеру кредиту, діяльності позичальника, мети використання кредиту, наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна у власності позичальника, що можуть стати забезпеченням прав регресних вимог страховика при настанні страхового випадку і визначається з урахуванням кредитоспроможності позичальника, цільового призначення кредиту та інших умов, передбачених кредитним договором.

Страхова сума вираховується з суми кредиту (позики) та відсотків за користування кредитом. Ці дані містяться у кредитному договорі між страхувальником і позичальником.

Варто зазначити, що межа відповідальності страховика становить від 50 до 100% суми непогашеного кредиту та відсотків, передбачених договором кредитування.

Загальна сума страхових виплат за страховими випадками не може перевищувати страхової суми за договором страхування.

Для визначення ступеня страхового ризику страхувальник при укладанні договору страхування повинен надати страховику такі документи:

— копію свідоцтва про реєстрацію страхувальника;

— копію статуту;

— балансовий звіт (форма 1), звіт про прибутки та збитки (форма 2); рух грошових коштів на останню звітну дату;

— копію кредитного договору;

— техніко-економічне обґрунтування заходів, що кредитуються;

— довідку про залишки коштів на розрахунковому рахунку позичальника;

— договори, контракти, рахунки, накладні, що характеризують планове використання кредиту, кредитних коштів;

— договори купівлі-продажу або інші документи, що є підставою для надання кредиту;

— контракт на постачання і реалізацію продукції;

— розрахунок погашення кредиту;

— документ, що засвідчує зобов'язання за заставою;

— акт аудиторської перевірки фінансового стану страхувальника.

Для визначення кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника страхувальник повинен подати страховику такі документи:

— копію свідоцтва про реєстрацію позичальника;

— балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки, декларацію про прибуток позичальника (юридичної особи) на останню звітну дату;

— розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості на останню звітну дату;

— опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, яке є власністю позичальника, може бути використане для забезпечення права регресних вимог страховика, якщо має місце страховий випадок, передбачений договором страхування, та виплати страховиком суми страхового відшкодування;

— інші документи, зазначені у договорі страхування.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы