Страхование депозитов

від багатьох видів страхування, предметом захисту яких є наявне майно, страхування від втрат прибутку є формою страхового захисту господарських суб'єктів від втрат майбутньої користі. Випадкова втрата майбутньої користі (у даному разі — очікуваного прибутку) може настати передусім з причин випад­кового спаду виробничого процесу або навіть його зупинки. Зби­тки, яких господарський суб'єкт може зазнати внаслідок цього випадку, не обмежуються лише втратою майбутньої користі. До них слід також додати кошти, витрачені на оплату так званих постійних потреб, зумовлених необхідністю постійно підтриму­вати життєдіяльність господарського суб'єкта, а також пов'язаних із процесом його повернення до попередньо визначе­ної виробничої програми. Крім того, якщо зниження чи призупи­нення виробничого процесу настало внаслідок непередбаченого випадку, то обсяг збитків може зрости за рахунок витрат, які здійснені з метою протистояння наслідкам цього випадку. Отже, втрата майбутньої користі, а відповідно і її страховий захист, ні­коли не виявляються самостійно.

Страхування від втрат прибутку є страхуванням комплемента­рним для багатьох так званих базових видів страхування. Най­поширенішою базою для приєднання до страхування від втрати прибутку є страхування від ризику вогню (див. підрозділ 11. 1). Воно, як комплексний вид страхування, може при цьому здійс­нюватися у будь-якій формі, що передбачає різноманітну компо­зицію ризиків — чи то у формі «від усіх ризиків», чи й у формі FLEX, яка передбачає стандартне об'єднання кількох найпошире­ніших ризиків: Fire — вогню, Lighting — удару блискавки, Explosion — вибуху. Поява хоча б цих традиційних ризиків при­зведе не лише до кількісних втрат реально існуючого майна, а й до тимчасового призупинення чи сповільнення ходу виробничого процесу, а відповідно — і до втрати очікуваного прибутку

З огляду на значну поширеність ризику вогню вогневе страху­вання користується найбільшою популярністю серед страховиків і страхувальників як базове для здійснення страхування від втрат прибутку. У світовій практиці страховий захист очікуваного при­бутку ґрунтується також на інших майнових видах страхування. Конкретними видами такого страхового захисту є MLOP (Machinery Loss of Profit Insurance — страхування від втрати при­бутку через аварію машин) та ALOP (Advance Loss Of Profits — страхування втрат прибутку, спричинених перенесенням насам­перед строків початку виробничого процесу, пов'язаного із модер­нізацією чи реконструкцією виробничого об'єкта).

Звичайне страхування майнових засобів досить часто покри­ває лише незначну частину втрат, яких господарський суб'єкт за­знав унаслідок прояву ризику. Набагато більшими можуть бути його втрати, завдані неотриманням сподіваного прибутку. Проте на звичайне базове майнове страхування покладається завдання забезпечити кошти, достатні для відтворення знищених засобів та предметів виробництва. З цією метою найбільш бажаним було б страхування майна основних фондів у його новій вартості від базових (найпоширеніших) ризиків.

Така форма страхової відповідальності, яка передбачає прин­цип «нове за старе», тобто коли страхова сума об'єкта береться на рівні його відновлюваної вартості, уже запроваджувалася в за­гальному порядку у Німеччині та Австрії ще в 1929 році. Органі­зація такого страхового захисту стосувалася здебільшого ризику вогню. Таке страхування є середнім типом між страхуванням ре­альних майнових втрат у їх залишковій вартості і страхуванням втрат очікуваної користі, тобто страхуванням утрачених можли­востей.

Страхове відшкодування, отримане при страхуванні у «новій вартості», дає змогу вчасно відновити виробничий процес, пе­рерваний через настання випадкової події. Страхування від втрати прибутку передбачає виплату відшкодування,

1 2 3 4 5

Похожие работы