Страхование материальных активов предприятий и организаций

щодо власних основних та оборотних фондів і додаткова угода щодо прийнятого майна на зберігання, переробку, тощо. Раніше згадувані винятки тут знову мають місце. Крім них, не страхуються дамби і насипи (греблі), якщо вони не входять в єдиний комплекс із підприємством, штучні водойми, силосні ями, меліора­тивні споруди, дороги й площадки з твердим покриттям для транспорту.

Обов'язковою умовою страхування матеріальних активів суб'єктів недержавної форми власності є надання ними страховикам документів про належне їм право юридичної особи.

Для сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання (радгоспи, колгоспи, асоціації, орендні та фермерські господарства, тощо) страхування розповсюджується практично на всі види основних і оборотних активів.

2. Страхова відповідальність та страхова оцінка матеріальних активів

У випадку добровільного страхування основних і обо­ротних фондів суб'єктами різних форм власності в цілому застосовується однакова сукупність страхових ризиків та обсяг відповідальності. Відшкодовуються збитки в резуль­таті пошкодження чи загибелі майна від дії стихійних сил природи, припинення подачі тєплр, стисненого повітря чи електроенергії, що викликане стихійними лихами, аварія­ми транспортних засобів, комунальних систем забезпечен­ня промислових об'єктів.

Капітальні споруди та інше майно вважаються заст­рахованими і на той випадок, коли виникнення пожежі чи загроза стихійного лиха змусили власників розібрати його чи перемістити в безпечне місце

Тоді в суму стра­хового відшкодування збитку включаються вимушені витрати власника застрахованого майна на демонтаж устаткування, будівель, транспортне перевезення їх скла­дових елементів, а потім на відновлення промислових об'єктів і підготовку їх до нормальної експлуатації.

По додатковому договору основні й оборотні активи можуть бути застраховані від крадіжки з застосуванням технічних засобів, викрадення транспортних об'єктів.

Згідно основного договору, при страхуванні власного майна відшкодування виплачується незалежно від його знаходження під час пошкодження чи загибелі, включа­ючи перевезення. Винятком може бути лише відпові­дальність транспортних організацій за пошкодження чи загибель вантажу під час перебування його в дорозі, встановлена законодавством чи договором.

Якщо ті чи інші матеріальні активи використовують­ся для проведення експериментальних чи дослідницьких робіт, а також експонуються на виставці, то дія договору страхування починається з моменту переміщення їх з постійного місця знаходження для упаковки з метою транспортування на місце випробування або експону­вання. В цьому випадку дія договору страхування роз­повсюджується на період тимчасового складування (збереження), випробування чи експонування і зворот­ного транспортування на місце постійного знаходження.

Не підлягають страхуванню та страховій відповідаль­ності збитки, причиною яких є об'єктивні технологічні або природні процеси: фізичне зношування основних активів; корозія, загнивання, усихання; збитки, що завдані застрахованим товарам в результаті обробки їх термічним впливом з метою переробки сировини, гото­вої продукції чи з іншою метою (дія на продукти харчу­вання, плавлення чи гаряча обробка металів, тощо).

Для повноти відшкодування збитків, нанесених ос­новним та оборотним фондам, дуже важливе значення має правильна їх грошова оцінка. Зазначимо, що в умо­вах інфляції, характерної для економіки України на су­часному етапі, проведення її вимагає не лише аналіз бухгалтерської звітності, а й знання ринкової кон'юнк­тури на конкретні матеріальні активи, прогнозу перс­пектив її-динаміки, тощо.

Для оцінки основних фондів застосовується їх повна балансова вартість за

1 2 3 4 5

Похожие работы