Страхование материальных активов предприятий и организаций

вирахуванням величини зносу, а оборотні фонди оцінюються по фактичній собівартості (малоцінні та ті предмети, що швидко зношуються — за вирахуванням зносу).

Зазначимо, що в умовах інфляції, згідно постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 p. № 593 "Про проведення індексації основних фондів у народно­му господарстві України" та від 20 травня 1S94 р. № 327 "Про проведення індексації основних фондів у 19941 році", відбувається перегляд балансової вартості основ­них фондів. Перерахунку підлягає вартість будівель, спо­руд, передавальних пристроїв, залізниць та доріг зі твердим покриттям, машин та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень та інших видів основних фондів. Конкретні напрями цієї робот» викладені в офіційних документах.

Експонати виставок, колекцій, антикваріату, тощо страхуються по вартості на основі поданих страху­вальником документів або по їх експертній оцінці.

Для оцінки сільськогосподарської продукції власного виробництва застосовується їх фактична собівартість, але не вище вартості, що розрахована на основі державних закупівельних цін.

Незавершене будівництво оцінюється по фактично здійснених затратах фінансових, матеріальних й трудових ресурсів до моменту настання страхового випадку.

Продукція, що ще не доведена до готовності, стра­хується на основі вартості затраченої сировини, мате­ріалів, енергії та праці, здійснених до часу настання страхового випадку. Для визначення її величини вико­ристовують затверджені ціни, норми та розцінки для даного виду робіт.

Юридичні та фізичні особи можуть застрахувати матеріальні активи як в повній їх оцінці, так і в певній долі (відсотку)

Якщо застосовується останній підхід, це означає, що всі об'єкти вважаються застрахованими в однаковій частці від вказаної вище оцінки.

В сучасних умовах розвитку народного господарства України проблема оцінки будь-якого майна набирає особливого значення, тому що відбувається постійне зростання цін на рухоме та нерухоме майно. В повній мірі нейтралізувати вплив інфляції на його страхову оцінку неможливо, але зменшити її наслідки треба.

Можна запропонувати найбільш простий варіант вирішення цієї проблеми шляхом, наприклад, відмови від обов'язкового залишення на відповідальності страху­вальника певної частини майна. Звичайно, такий прийом дає результат при відносно незначних темпах інфляції — в межах 30% щорічно. Правомірно застосовувати також страхування майна по його первісній чи відновлюваній вартості без врахування зносу. Зазначимо, однак, що сказане має сенс лише для фондів з незначним фізич­ним зносом, в межах декількох років.

Складнішим, але й більш ефективним є страхування-з умовою відшкодування втрат, що віднесені до реальної (ринкової) вартості матеріальних активів на день їх пош­кодження (загибелі). В цьому випадку при заключенні договору страхування на рік необхідно за погодженням двох партнерів в страхуванні оцінити середній очіку­ваний індекс інфляції, який і буде застосовуватись для страхової оцінки майна і встановлення страхових платежів. Можливе використання також умов заключення договору на річний строк, з періодичним коригуван­ням (перерахунком) страхових платежів, наприклад, щоквартально. Застосування таких договорів означає, що і страховик, і страхувальник беруть на себе ризик переплати, або недоплати, в залежності від частоти надходження страхового випадку. Однак, така ситуація не запе­речує ймовірний характер страхових відносин.

Основою відшкодування збитків при пошкодженні чи загибелі матеріальних

1 2 3 4 5

Похожие работы