Страхование материальных активов предприятий и организаций

активів є виконання вимог системи пропорційної відповідальності. Зміст її в тому, що при пошкодженні (загибелі) майна, що належить страхувальнику, відшкодування встановлюється в такому відсотку від величини збитків, в якому воно було застра­ховане, але в межах страхової суми. Разом з тим, якщо в договорі про добровільне страхування перевіркою буде встановлено заниження вартості матеріальних активів а порівнянні з фактичною сумою, то відсоток, в якому вони були застраховані, відповідно зменшується.

Розглянемо це твердження на прикладі. Нехай ма­теріальні активи підприємства були застраховані на суму 45 млн. грош. одиниць, або 90% від їх оцінки (50 млн. грош. од. ). Після вступу договору в законну силу підприємство ще закупило майно на суму 5 млн. грош, од. Якщо в результаті настання страхового випадку все майно загине (як застраховане, так і придбане), то від­шкодування складе 90% його оцінки, а при пошкоджен­ні — відповідно 90% затрат по ремонту. При загибелі всіх матеріальних активів належне страхове відшкодування складало б 45 млн. грош. од. Щоб запобігти втратам при такому значному страховому випадку, страхувальники наділені правом збільшувати страхову суму.

Візьмемо іншу ситуацію. Страхувальник зазначив в дого­ворі про страхування оцінку майна в 20 млн. грош. од. , стра­хову суму 15 млн

грош. од. (75% від оцінки). Після настання страхового випадку (пожежі) експерти страхової компанії стали встановлювати величину збитку (а значить, і страхового відшкодування) і виявили, що на дату підписання договору вартість майна складала 25 млн. грош. од. Виходячи з того, що страхова сума була встановлена в 15 млн. грош. од. є фактичний процент забезпечення складе 60%. Якраз цей процент (а не 75%) буде прийматись до увага при вста­новленні збитку від страхового випадку і нарахуванні страхового відшкодування.

Правила визначення страхового відшкодування по майну, одержаному підприємством на умовах оренди, не відрізняються від тих, що застосовуються в таких випадках до власних основних й оборотних фондів. Це стосується і майна, прийнятого підприємством для переробки або ремонту, на збереження, перевезення, комісію, тощо.

Якщо застраховані матеріальні активи пошкоджені або загинули внаслідок настання страхового випадку, але встановлено, що він мав місце внаслідок неналежного виконання на підприємстві правил пожежної безпеки, технології виробництва чи збереження основних й обо­ротних фондів сума страхового відшкодування змен­шується на 30%.

3. Обчислення ставок страхових платежів

При розрахунку ставок страхових платежів, в залеж­ності від конкретних об'єктів та умов страхування, застосовуються різні скидки, накидки, пільги. Так, в страхуванні матеріальних активів державних підприємств та організацій ставки диференційовані в залежності від галузі, в якій діє страхувальник. Понижені страхові став­ки тут застосовуються тоді, коли він бажає застрахувати все своє майно. У випадку вибіркового страхування, коли підписується договір страхування частини майна, ставки страхових платежів підвищуються.

Для страхування засобів транспорту застосовуються більш високі ставки, ніж для іншого майна, що зумовле­но підвищеним ризиком експлуатації цих активів. Стра­хування майна та транспортних засобів від крадіжки із застосуванням технічних засобів чи грабежу здій­снюється по особливих ставках. По страхуванню матеріальних активів, що використовуються для прове­дення експериментальних та дослідницьких робіт, перед­бачене застосування найбільш високих ставок.

Підприємство має право обумовити в страховому договорі

1 2 3 4 5

Похожие работы