Страхование материальных активов предприятий и организаций

власну участь у відшкодуванні збитку (фран­шизу). Величина її, а також загальної страхової суми, зумовлює відповідну скидку з страхових платежів.

Для страхування основних і оборотних фондів недер­жавних підприємств та організацій використовуються ставки, диференційовані по формах господарювання та видах матеріальних активів.

Державним і недержавним підприємствам та орга­нізаціям, які страхували свої основні і оборотні фонди по повній страховій оцінці, і на протязі декількох років не одержували страхового відшкодування, страхові тари­фи зменшуються у деякому відсотку, що відповідає про­тяжності беззбиткового періоду.

Певні скидки з суми нарахованих платежів надаються тим страхувальникам, застраховані об'єкти яких (ви­робничі й складські приміщення, невиробничі будівлі й споруди) утримуються з виконанням вимог пожежної без­пеки, що викладені в нормативно-технічних документах.

Різні ставки застосовуються по страхуванню майна релігійних організацій, музеїв, художніх галерей, тощо, які розрізняються в залежності від рівня пожежобезпечності будівель.

Нерідко страхувальник підписує договір страхування різних матеріальних активів, окремі з яких підлягають пільговому страхуванню. Тому загальна величина стра­хових засобів, що підлягає виплаті, розраховується на основі визначеної договором страхової суми, встанов­лених тарифних ставок та існуючих пільг.

Для більшості страхувальників встановлений поря­док, згідно якого при страхуванні матеріальних активів на період до дев'яти місяців щомісячні платежі обчис­люються в розмірі 10% ставки, а при страхуванні на 10-11 місяців застосовується річна ставка. У випадку заклю­чення договору страхування на строк до 1 місяця стра­хові платежі встановлюються як за повний місяць.

1 2 3 4 5

Похожие работы