Страхование ответственности в Украине: состояние, проблемы, перспективы развития

папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;

-      відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового сектору економіки, низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;

-      неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, довіри населення до страхування.

Перспективи розвитку страхової галузі вимагають докорінних змін у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку. Збільшення обсягу страхових платежів вимагає додаткового збільшення чисельності працюючих на ринку страхування, залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів (менеджерів, актуаріїв, брокерів, страхових експертів, фінансових аналітиків, бухгалтерів, юристів та інших), добре обізнаних з теорією та передовою технологією страхування.

У разі позитивної тенденції розвитку економіки обсяги надходження страхових платежів збільшуватимуться. Буде забезпечено зростання частки добровільного страхування з одночасним збільшенням масштабів обов'язкового страхування. Найбільш швидкі темпи прогнозуються для розвитку майнового страхування та страхування відповідальності. Зростання попиту на страхові послуги, активна державна підтримка страхування, розвиток інфраструктури ринку страхування сприятиме підвищенню інвестиційного потенціалу страхового ринку за рахунок збільшення розміру страхових резервів.

Розвиток українського страхового ринку об’єктивно супроводжува-тиметься хворобами росту, які на різних етапах були характерні для провідних страхових ринків зарубіжних країн. Це в першу чергу недостатній фінансовий потенціал українських страховиків, низька технологічність здійснення страхових операцій, відсутність нормального конкурентного середовища як фактора постійного підвищення якості страхових послуг. [3]

Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків і страхувальників.

Важливим напрямом залишається впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку.

Таким чином, основні напрями розвитку і ефективного функціонування національного страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням його організаційної структури.


ЛІТЕРАТУРА:

1.  Базидевич В. Д. Страхова справа – 6-те вид. , стер. -К. : Знання, 2008. – 315с.

2.  Горбач Л

М. Страхова справа: Навч. посібн. -2-ге вид. , виправлене. -К. : Кондор, 2003. -252с.

3.   Мних М. В «Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи». – Інвестиції: практика та досвід. -2009. -№4. -с. 33-35

4. Плис В. Й. Страхування: Навчальний посібник - К. : Каравела, 2006. -392с.

1 2

Похожие работы