Страхование производственных рисков

Як і при укладанні інших договорів страхування, не підлягають відшкодуванню збитки від військових дій, страйків, конфіскації нової техніки. Правом страхової організації є об'єднання в одному договорі за бажанням страхувальника страхового захисту від технічних, технологічних ризиків та ризику втрати або пошкодження майна від пожежі.

Коли страховий випадок стосується технічних об'єктів і технологій, розмежовують повну загибель і часткові пошкодження. Частковим є такий збиток, коли застраховані активи лише до певної міри втратили свою цінність, а вартість відновлення їх менша ціни придбання та монтажу на підприємстві. При частковому пошкодженні відшкодовуються затрати, здійснення страхувальником для приведення до першопочаткового експлуатаційного стану пошкодженого майна. Однак, якщо вартість його відновлення перевищує ціну придбання (включно із затратами на монтаж), то фіксується повна загибель техніки чи устаткування. Це зумовлює необхідність відшкодування їхньої первісної ціни.

Враховуючи, що страхування нової техніки й технологій стосується високовартісних активів, його доцільно проводити з певними мінімальними затратами. Водночас їхньому власнику має належати право збільшувати розмір франшизи і, таким чином, розраховувати на відповідне зниження ставок платежів. Величину їх доцільно визначити залежно від типів технічних або технологічних засобів.

Внаслідок пошкодження або зруйнування основних активів можливі й непрямі збитки, які також підлягають страхуванню. Для його організації використовують ті ж принципи страхування від збитків, зумовлених перервами у виробництві, що викладені раніше.

Разом з тим, страхуванню непрямих збитків властиві й деякі особливості. Слід нагадати: страхування від простоїв у виробництві розраховане на відшкодування збитків, що обчислюються на основі середнього рівня прибутку. Однак застосування нової техніки й технологій за деякими винятками (екологічний результат, соціальні ефекти) сприяє збільшенню норми прибутку для страхувальника. Тому його втрати внаслідок невиявлених дефектів технічних засобів чи технології, зниження ефективності їхнього потенціалу можуть значно перевищувати звичайні збитки, викликані зупинкою виробничого процесу. Враховуючи це, страхування непрямих збитків від пошкодження або загибелі нової техніки та технологічного устаткування правомірно проводити, беручи до уваги необхідність відшкодування підвищених результатів від застосування їх.


Список використаної літератури

  1. Горбач Л. М.   Страхова справа: Навчальний посібник. - 2-=ге вид. , виправл. - К. : Кондор, 2003. - 252с.
  2. Заруба О. Д.   Основи страхування: Навч. посiбник. - К. : УФIМБ, 1995
    - 180с.
  3. Заруба О. Д.   Страхова справа: Пiдручник. - К. : Знання, 1998. - 321с. - (Бiблiотечка банкiра).
  4. Кашенко О. Л.   Соціально-економічні основи страхування: Навчальний посібник/ О. Л. Кашенко, В. А. Борисова. - Суми: Ун-ка книга, 1999. - 252с.
  5. Піратовський Г.   Страхове підприємництво та його відмінні особливості// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2004. - №1.
  6. Страхові послуги: Навч. -методич. посібник/ За заг. ред. Т. М. Артюх. - К. : КНЕУ, 2000. - 124с.  

 

1 2 3 4