Страхование транспортных средств

про врегулювання збитку

Якщо страхування перевезення будь-якого конкретного вантажу було укладено до моменту розірвання договору страхування в ціло­му, таке страхування залишається чинним до закінчення терміну дії страхового полісу.

У всіх інших випадках договір страхування може бути розірваний за бажанням однієї із сторін. Якщо страхувальник розриває договір після перерахування страхового платежу на розрахунковий рахунок страхо­вика до моменту початку терміну дії полісу то страховик повинен по­вернути страховий платіж на розрахунковий рахунок страхувальника за винятком комісійних.

Деякі страхові компанії обговорюють таку норму що при намірі дос­троково розірвати договір будь-яка сторона повинна повідомити іншу сторону в письмовому вигляді не пізніше, ніж за ЗО днів до дати розір­вання договору.

Страхувальник має право за своїм бажанням розірвати договір в будь-який час і вимагати повернення страхового платежу за період, який залишається до закінчення дії договору страхування за винятком витрат, яких зазнав страховик.

Якщо вимоги страхувальника обумовлені порушенням страховиком умов договору страхування, останній повертає страхувальнику опла­чений ним страховий платіж повністю.

Страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку покрити збитки в межах страхової суми:

— витрати із врятування вантажу, зменшення збитків, встановлен­ня розміру збитку а також витрати на здійснення експертизи;

— витрати з перевантаження вантажу його тимчасовому зберіганні та додаткові витрати, пов'язані з подальшим транспортуванням ван­тажу (наприклад, витрати у зв'язку з подальшим або зворотним транс­портуванням).

Обсяг страхового покриття буде визначатися як різниця між варті­стю непошкодженого та вартістю пошкодженого вантажу За вимогою страховика вартість пошкодженого вантажу може бути визначена за результатами його роздрібного або аукціонного продажу

Страховик визначає розмір збитку за участю страхувальника.

У разі непогодження розмір збитку, за вимогою однієї зі сторін, може бути визначений експертизою.

Страховик або його представник повинен після отримання всіх не­обхідних документів почати складати акт встановленої форми.

Страховий акт складається страховиком або уповноваженою ним особою. У разі необхідності страховик може зробити запит про відо­мості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясувати причини та обставини страхового випадку, у відпо­відності з умовами укладеного договору призначити аудиторську пере­вірку або експертизу фінансового стану страхувальника.

Транспортний засіб вважається зниклим, якщо з часу очікуваного прибуття пройшло 30 днів і до моменту заяви про претензії не надійшло ніяких повідомлень.

Страхувальник повинен вжити всіх можливих заходів із врятування та збереження пошкодженого вантажу, а також забезпечити права на регрес до сторони, винної в аварії, і протягом доби повідомити страховика.

При цьому страховику надаються такі документи:

— акт огляду вантажу;

— оригінал договору страхування або страхового полісу;

— коносамент, накладна або інші перевізні документи;

— рахунок із збитку, специфікація зі збитку;

— документи, необхідні для здійснення права на регрес та ін.

Якщо страхувальник отримав покриття від третіх осіб, страховик покриває різницю між сумою, яка

Похожие работы