Страхование транспортных средств

підлягає до оплати за правилами стра­хування, і сумою, яка отримана від третіх осіб.

Страхувальник повинен при отриманні страхового покриття передати страховику всі документи, які є в наявності для здійснення права регресу

До страховика, який виплатив страхове покриття, надходить в ме­жах цієї суми право регресу, яке страхувальник має пред'явити до осо­би, яка несе відповідальність за збитки.

Якщо страхувальник відмовляється від цих прав або здійснення регресу через його провину неможливо, то страховик звільняється від обов'язків сплати страхового покриття, а в разі здійсненої виплати стра­хувальник повинен повернути страховику отримане покриття.

Якщо від третіх осіб, які відповідають за перевезення вантажу, не можна вимагати покриття, в разі наявності у них відмови від прав рег­ресу, то в таких випадках страховик звільняється від обов'язків випла­ти компенсації.

Право страхувальника на пред'явлення претензій страховику обме­жено строком позивної давності, яку встановлено законодавством Ук­раїни. Суперечки, які витікають з договору страхування між страховиком та страхувальником, вирішуються Арбітражним судом України або Морсь­кою арбітражною комісією.


4. 5. Укладання договору страхування 

Суть договору страхування — гарантувати страхувальнику захист від настання випадкових непередбачених обставин. Тому з усіх умов страхування виключаються збитки від загибелі й ушкодження вантажів, викликані порушеннями умов транспортування упаковування та ін.

При укладанні договору страхування страхувальник зобов'язаний ого­лосити страхову суму, яка визначається як вартість вантажу за договором купівлі-продажу Сторони погоджують розмір страхової премії, яку страху­вальник повинен сплатити страховику за прийняття вантажу на страху­вання. Вона встановлюється, як правило, у відсотках від страхової суми

Укладання договору страхування оформляється видачею страхови­ком страхувальнику страхового поліса. У ньому зазначається наймену­вання сторін договору назва вантажу, його упаковування та ін. , а також страхова сума, розмір страхової премії й умови страхування. Він пови­нен бути підписаний страховиком або його довіреною особою.

Іноді страховики замість полісів видають сертифікати про страху­вання, що можливо при багаторазових відправленнях однорідного ван­тажу в межах одного договору про купівлю-продаж.


5. Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку

Однією із перших вимог порядку взаємовідносин сторін при настанні страхового випадку є обов'язок страхувальника сповістити страховика або його представника про страховий випадок, що настав. Страховик повинен відшкодувати страхувальнику всі спричинені ним витрати щодо запобігання або зменшення збитків, які виникли в результаті страхово­го випадку. Розмір збитку визначається представником страховика за участю страхувальника. У випадку появи розбіжностей кожна зі сторін може зажадати, щоб збиток був визначений незалежною експертизою.

Після виплати страхового відшкодування страховику переходить у межах сплаченої суми право на регрес, що має страхувальник до третіх осіб, винних у збитку Тому страхувальник при отриманні страхового відшкодування зобов'язаний передати страховику всі наявні документи і виконати усі формальності, необхідні для здійснення права на регрес.

Якщо страхова компанія позбавляється можливості пред'явити регресний позов із вини страхувальника через відсутність документів або за інших обставин, то вона може відмовити страхувальнику у виплаті страхового відшкодування.

Розглянуті питання страхування вантажів стосуються загальних принципів проведення цього

Похожие работы