Сущность фондового рынка

План

Вступ.  

1. Поняття фондового ринку, його структура і види.  

2. Поняття цінного папера.  

3. Види професійної діяльності на фондовому ринку.  


Вступ 

Ринкові перетворення в Україні передбачають не тільки зміни у сфері відносин власності і виробничих відносин, а й якнайскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням господарського комплексу в нашій державі відбувається динамічне становлення фінансового ринку, котрий, як відомо, складається з грошового ринку (ринку грошових ресурсів: кредитів, валюти та ін. ) та ринку капіталів, рух яких здійснюється через цінні папери.

Фінансовий ринок не може бути стабільним за умов наявності тільки однієї складової, наприклад, тільки грошового обігу. Обіг цінних паперів як фінансових інструментів, що акумулюють кошти вклад­ників (інвесторів) у довгострокове фінансування (інвестування) економіки, є обов’язковою умовою функціонування фінансового ринку. Відповідно до прийнятої у вітчизняній і міжнародній практиці термінології

{ФІНАНСОВИЙ РИНОК} = {ГРОШОВИЙ РИНОК} + {РИНОК КАПІТАЛІВ}.

У свою чергу, фондовий ринок є сегментом як грошового рин­ку, так і ринку капіталів. Очевидним є той факт, що ефективність функціонування фондового ринку в цілому та його окремих учасників суттєво залежить від того, які сучасні інформаційно-комунікаційні технології використовуються в їх діяльності

Але перед тим як перейти до детального висвітлення останніх, розглянемо суть фондового ринку та його основні показники.

1. Поняття фондового ринку, його структура і види

Поняття фондового ринку. Фондовий ринок — це інститут чи механізм, що зводить разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) фондових цінностей, тобто цінних паперів. Поняття «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів» збігаються. Відповідно до визначення, товаром, що обертається на даному ринку, є цінні папери, що, у свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його місцерозташування, порядок функціонування, правила регулювання тощо.

Слід зазначити, що практично всі ринки знаходять висвітлення в інструментах ринку цінних паперів (РЦП). Так, наприклад, ринок знову виробленої продукції і послуг представлений коносаментами, товарними ф’ючерсами та опціонами, комерційними векселями (1); ринок землі й природних ресурсів (2) — заставними листами, акціями, облігаціями, забезпеченням яких служать земельні ресурси, тощо.

Ринок цінних паперів співвідноситься з такими видами ринків, як ринок капіталів, грошовий ринок, фінансовий ринок; традиційно на цих ринках має місце рух грошових ресурсів. Зв’язок РЦП з іншими видами ринків показано на рис.  1. 1.  

У ринковій економіці ринок цінних паперів є основним механізмом перерозподілу грошових нагромаджень. Фондовий ринок створює ринковий механізм вільного, хоча і регульованого, переливу капіталів у найбільш ефективні галузі господарювання. Структура фондового ринку. Будь-який фондовий ринок скла­дається з таких компонентів:

а) суб’єкти ринку;

б) власне ринок (біржовий, позабіржовий, фондові ринки);

в) органи державного регулювання і нагляду (Комісія з цінних паперів, Центральний банк, Міністерство фінансів тощо);

г) саморегулювальні організації (об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів, що виконують визначені регулюючі функції, наприклад, NASD (США));

д) інфраструктура ринку: правова; інформаційна (фінансова

1 2 3 4