Тактические направления обеспечения платежеспособности предприятия

Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства

Під впливом глобальної фінансової кризи, нестабіль­ності у політиці і економіці знижуються темпи зростання обсягів виробництва, скорочуються види діяльності, спо­вільнюються і припиняються інвестиційні процеси. Підприємства не здатні підтримувати рівень розвитку, досягнутий при порівняно стабільній ситуації на ринках товарів, фінансових послуг. У кризовий період основною задачею для будь-якого підприємства постає адаптація до нових, досить складних і жорстких умов господарювання. Необхідною умовою подальшого функціонування підприє­мства в означеному середовищі є підтримка платоспромож­ності як здатності виконувати свої зобов'язання в повно­му обсязі у встановлений термін.

Проблемі платоспроможності підприємства присвя­чено праці як вітчизняних, так і закордонних науковців: Бертонеша М. , Бланка І. О. , Гавриленка В. А. , Глазунова В. M. , Єфимової О. В. , Журавльової Ю. Ю. , Іоніна Є. Є. , Ковальова В. В. , Найта Р. , Нусінова Н

Я. [1—9]. У науко­вих працях зроблено акцент на відмінностях між понят­тями «ліквідність» і «платоспроможність» [1; 5—7]; за­пропоновано показники оцінки платоспроможності, умо­ви їх використання [1—4; 6—9]; об'єктом аналізу плато­спроможного стану визначено рух коштів [5]. На держав­ному рівні прийнято і впроваджено у практичну діяльність методики щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємств [10—11]. Однак, незважаючи на наявні ґрун­товні результати, відсутні дослідження щодо забезпечен­ня платоспроможності підприємства в умовах фінансово-економічної кризи у країні.

Мета доповіді полягає в обґрунтуванні методичних положень забезпечення платоспроможності підприєм­ства у короткостроковій перспективі в період кризи.

Фінансовим менеджерам для забезпечення платос­проможного стану підприємства у кризових умовах не­обхідно, в першу чергу, вирішити дві основні задачі:

1) відновлення прибутковості основного виду діяль­ності;

2) збалансування руху коштів.

Ці задачі є тактичними, їх можна віднести до пер­шого етапу підтримання на підприємстві платоспромож­ного стану. Реалізація цих задач дозволить уникнути кризової тенденції у короткостроковому періоді.

Для підтримки (забезпечення) платоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі необхідно ставити І вирішувати задачі стратегічної спрямованості. До таких задач слід віднести:

— досягнення конкурентоспроможності підприємства;

— ефективне вкладення власних і позикових за­собів;

— збільшення обсягів діяльності і освоєння нових ринків збуту продукції;

— зниження ризиків утрати платоспроможності в довгостроковому періоді.

Таким чином, управління конкурентоспроможністю підприємства, проведення результативної маркетингової і ризикової політики, прибуткове вкладення вільних коштів і раціональне використання залучених ресурсів є основними напрямами досягнення платоспроможності підприємства на другому етапі подолання кризи непла­тежів.

Отже, для забезпечення платоспроможності підприємства необхідно вирішувати короткострокові (тактичні) і довгострокові (стратегічні) управлінські за­дачі, що наочно представлено на рис. 1.

У даній статті досліджується сутність тактичних на­прямів забезпечення платоспроможності підприємства.

На зростання прибутку і позитивних грошових потоків впливають економічні процеси на макро — і мікрорівнях, серед яких варто виділити наступні:

 

— зміна попиту покупців на продукцію;

— зміна виробництва і реалізації продукції у кон­курентів;

— можливість знизити витрати на виробництво і реалізацію продукції;

— можливість збільшити ціну на продукцію зі збе­реженням або збільшенням обсягів реалізації;

— зміна ризикових позицій.

Для досягнення або відновлення прибутковості в період кризи необхідно:

по-перше, зберегти досягнуті обсяги виробництва і реалізації продукції;

по-друге, прискорити оборотність активів;

по-третє, знизити заборгованість.

Прибутковість діяльності оцінюється показниками рентабельності. Узагальнивши склад і методику розра­хунку показників цієї групи, у даному дослідженні для забезпечення платоспроможності пропонується проана­лізувати наступні (табл. 1), які у повній мірі характери­зують діяльність підприємства з позиції прибутковості.


Таблиця 1

Показники рентабельності, що використовуються для оцінки поточного стану підприємства

Найменування показників 

Методика розрахунку показників 

Сутність показників 

Рентабельність продаж (Рп)

Рп=(ЧП/О) 100%,

де ЧП — чистий прибуток;

О — обсяг продаж.

Показує, скільки

1 2 3 4

Похожие работы