Технологии социального предвидения и экспертизы

Технології соціального передбачення та експертизи

Передбачення соціальне - випереджувальне вiдображення соцiалъної дiйсностi. Передбачення соцiальне подiляється на реалiстичне (наукове i буденне) i фантастичне (утопії, релiгiйнi пророцтва).

Специфiка наукового передбачення полягає в тому, що воно, на вiдмiну вiд iнших видiв. грунтусться на знаннi суспiльних законiв. У лiтературi iснує декiлька типологiй наукового соцiального передбачення: пророкування (опис перспектив) i програмування (розроблення рiшень соцiальних проблем); прогнозування (визначення якiсних параметрiв передбачуваних явищ). У якостi форм конкретизацiї наукового соцiального передбачення виступають гiпотеза (опис майбутнъого на рiвні визначень загальної соцiальної концепції), прогноз (якiсне i кiлькiсне передбачення прикладного характеру), план (директивна постановка мети та деталей i передбачення деталей доцiльного розвитку).

Прогнозування — процес наукового передбачення, розробка прогнозiв. Розрiзняютъ екологiчне прогнозування, геологiчне прогнозування, гiдрометеорологiчне прогнозування, економiчне, соцiальне та iншi види.

Соцiальне прогнозування — передбачення ходу соцiальної хвороби, що грунтується на її розпiзнання, дiагнозi, а також конкретне судження про стан певного соцiального явища в майбутньому.

Технології соцiального прогнозування — незамiнний iнструментарiй соцiального передбачення, дослiдження i вирiшення соцiальних проблем сучасного свiту. Мета прогнозування — не просто передбачити тi чи iншi явища майбутнього, а сприяти бiльш ефективному впливу на них у потрiбному напрямi

Соцiальне прогнозування побудоване на трьох взаємопов’язаних способах отримання iнформаії про майбутнє: 1) екстраполяцiя в майбутнє сучасних тендендiй i закономiрностей розвитку суспiльства (передбачають, що i на певну перспективу цi тенденцiї будуть зберiгатися без iсотних змiн); 2) оцiнка можливого чи бажаного в майбутньому стану того чи iншого явища (насамперед експертна оцiнка); З) моделювання прогнозованих явищ (розумiючи пiд моделлю будь-яке умовне, спрощене для зручностi дослiдження схематичне уявлення про об’єкт прогнозування — сукупнiсть показникiв, сценарiй можливого чи бажаного розвитку подiй i т. iн. , аж до чiтко формалiзованих математичних моделей-управлiнь)

Соцiалъне прогнозування тiсно пов’язане з iнновацiйною дiяльнiстю, тому що являє собою прийоми, спрямованi на технологiчне забезпечення реалiзацiї iнiцiатив, якi викликаiоть якiснi змiни в рiзних сферах соціального життя, дають можливiсть рацiонально використовувати прогностичні знання, матерiальнi та iншi ресурси суспiльства.

Для соцiального передбачення особливого значення набуваютъ такi види соцiальної iнформацiї, як економiчна, полiтична i правова, а також джерела iнформацiї: громадська дiялънiсть, рiзноманiтнi документи, книги, патенти i т. iн.

Однiєю з найбiльш розвинутих галузей прогнозування е соцiально-економiчнi прогнози, Економiчне прогнозування — це процес формування ймовiрних суджень про стан економiчних процесiв i явищ у певний момент в майбутньому i про алътернативнi шляхи iх досягнення. Для отримання достовiрного соцiально-економiчного прогнозу необхiдно вивчити закони розвитку народного господарства, визначити причини та рушiйнi сили цього розвитку, основними чинниками якого е соцiальнi потреби, технiчнi можливостi i економiчна доцiльнiсть. Вiдповдно до цих факторiв можна вказати на три кiнцевi цiлi

такого прогнозування: визначення мети розвитку народного господарства, вiднайдення оптимальних шляхiв i засобiв її досягнення, вiднайдення необхiдних ресурсiв для реалiзацй поставлених цiлей. Соцiально-економiчний прогноз має комплексний характер i розробляеться з врахуванням даних демографiчного прогнозу, прогнозу ресурсiв, прогнозу попиту й пропозицiй і т. iн.

Соцiологiчне прогнозування мае три рiвнi дослiджень: загальнотеоретичний, конкретнотеоретичний і емпiричний. У соцiологiчних прогнозах загальним об’єктом дослідження є суспiльство як соцiальний

1 2

Похожие работы