Технологии социальной профилактики и адаптации

Технології соціальної профілактики та адаптації

Соцiальна профiлактика це науково обгрунтований i такий, що своєчасно застосовується, вплив на соцiальний об’єкт з метою збереження його функцiонального стану та попереджения можливих негативних процесiв у його життєдіяльності. Термiн “профiлактика” походить вiд грецької мови i означає “запобiжний”. Ефективнiстъ здiйснення соцiально профiлактики багато в чому визначається професiоналiзмом суб’єкта впливу i комплексним характером її застосування.

Соцiальна профiлактика створює передумови для процесу нормальної соцiалiзацiї особистостi, що грунтується на прiоритетi принципiв законностi i моралi. Соцiальна профiлактика (Попередження, Превенцiя) — дiяльнiсть з попередження соцiальної проблеми, соцiального вiдхилення чи втримання їх на соцiально терпимому рiвнi через усунення або нейтралiзацію причин, що їх породжують. Вона спрямована на попередження можливих фiзичних, психологічних чи соціокультурних колізій в окремих iндивiдiв і “груп ризику”, збереження, пiдтримку та захист нормального рiвня життя i здоров’я людей; сприяння їм у досягненнi поставлених цiлей та у розкриттi їхнього внутрiшнього потенцiалу.

Практика профiлактичноi роботи знаходиться в постійному розвитковi, але можна виділитии деякi основні моменти, що стосуються її змiстовної частини.

1. Будь-яка важлива подія в життi людини є важливою для розумiння того, що вiдбувасться зараз i, можливо, вiдбудеться в майбутньому. Буденне життя насичене стресовими факторами, але оскiльки вони, непомiтно накопичуючись, мають так званий кумулятивний ефект, нi один iз них окремо не може вважатися причиною тiєї чи iншої складної соцiальної проблеми. Тому методи профiлактики мають системний характер, тобто вони спрямованi на викорiнення джерел стресу як в самiй людинi, так i в соцiальному та природному середовищi i одночасно — на створення умов для набуття людиною необхiдного досвiду вирiшення проблем, що виникають.

2. Служби профiлактики прагнуть не стiльки реагувати на проблеми, що можуть мати негативнi наслiдки, скiльки попередити iхню появу. Вони зверненi насамперед до громадян, якi ще не вступили в смугу передбачуваної життєвої кризи чи передбачуваних проблем

З. Методи профiлактики зазвичай включають в себе навчання людей новим навичкам, що допомагають їм досягги поставлених цiлей i зберегги здоров’я.

4. Профiлактика передбачає вирiшення проблем, якi ще не виникли. Тому однi профiлактичнi заходи здiйснюються задовго до їх виникнення, а iншi — безпосередньо перед виникненням проблеми.

5. Служби профiлактики покликанi знаходити оптимальнi рiшення як у досягненнi поставлених цiлей, так i в запобiганнi передбачуваним проблемам.

Об’єкти соцiально-профiлактичного впливу можна умовно подiлити на чотири групи:

• негативнi сторони в об’єктивних умовах життєдiяльностi людей (матерiальна i соцiалъно-культурна база, рiвень добробуту та житлово-побутовi умови, технiчне оснащення виробництва, умови працi i т. iн. );

• негативнi сторони в органiзацiйно-управлiнськiй дiялъностi державних i громадських органiв самоуправлiння (система загалъноi i спецiальної освiти, соцiально-побутове обслуговування, засоби масової iнформацiї, заклади культури, iдейно—виховна i культурно-масова робота та iн. );

• негативнi сторони в мiжособистiсних взаєминах i поведiнцi людей (взаємини мiж людьми в процесi трудовоi діяльності в побутi й на вiдпочинку, сiмейнi вiдносини і т. iн. );

• негативнi явища в правосвiдомостi i соцiально-правовому мисленнi.

Видiляють три рiвнi соцiалъно профiлактики:

1. Загальносоцiалъний рiвень передбачає дiяльнiсть

1 2 3

Похожие работы