Технологии социальной реабилитации и терапии

Технології соціальної реабiлiтацiї та терапії

1. Соцiальна реабiлiтацiя — комплекс заходiв, спрямованих на вiдновлення людини в правах, соцiальному статусi, на покращення її здоров’я, дiездатностi. Цей процес спрямованлй також на змiну соцiального середовища, умов життедiяльностi, порушених чи обмежених з певних причин.

Здiйснення соцiалъноi реабiлiтацi значною мiрою залежить від дотримання її основних принципiв: етапностi, диференцiйованостi, комплексностi, спадковостi, послiдовностi, безперервностi у проведеннi реабiлiтацiйних заходiв, доступностi i безоплатностi для тих, хто її найбiльше потребує (інвалiди, пенсiонери, бiженцi та iн. ).

Реабiлiтацiя — комплекс медичних, соцiально-економiчних, педагогiчних, професiйних i юридичних заходiв, спрямованих на вiдновлення (чи компенсацiю) порушених функцiй, дефект, соцiального вiдхилення.

Реабiлiтацiя може бути стихiйною чи органiзованою. У першому випадку передбачаеться, що особистiсть iнтуїтивно налагоджує вiдносини з власним органiзмом i оточуючим середовищем на бiльш чи менш прийнятному для себе рiвнi. Органiзована реабiлiтацiя ставить своєю метою скоротити термiни вiдновлення соцiальноi норми, пiдвищити якiсть самостiйної роботи особистостi за рахунок професiйної допомоги

Процес соцiальної реабiлiтації має тривалий характер.

Важливою є розробка iндивiдуалъної комплексної програми абiлiтації. Вона являє собою систему, яка включає на кожноу iз видiлених етапiв ряд заходiв у рiзних сферах реабiлiтації соцiально-побутовiй, медико-фiзiологiчнiй, медико-психологічній, психолого-педагогiчнiй, соцiально-трудовiй).

1. Визначення реабiлiтацiйного потенцiалу:

а) соцiально-побутова. перевiрка документiв; збiр iнформацiї про рівенъ соцiально-побутової реабiлiтації оцiнка потенцiйних можливостей розвитку соціально-побутових навичок;

б) медико-фiзiологiчна

• первинне медичне обстеження; збiр анамнестичних даних; проведения протиепiдемiчних заходiв; планове медичне обстеження для пiдготовки рекомендацiй;

в) Медико—психологічна

• вияв гострих психологічнгих проблем; збiр психологічного анамнезу; надання психологiчної пiдтримки за наявностi кризового стану; патопсихологiчне дослiдження порушень психiчного розвитку;

г) психолого-педагогiчна: збiр психологiчного анамнезу; перевiрка вiдповiдностi знань рiвню освiти; вияв педагогiчних проблем; пiдготовка рекомендацiй з проблем навчання;

д) соцiалъно-трудова: збiр iнформації про трудове спрямування та iнтереси; спостереження за ставленням до працi i визначення профздiбностей; пiдготовка рекомендацiй з професiйноi адаптадії

2. Розробка iндивiдуальної комплексно програми реабiлiтацii:

а) соцiальнопобутва: розробка плану формування i розвитку навичок самообслуговування; участь у розробцi комплексної програми;

б) медико--фiзiологiчна розробка програми медичної реабiлiтацiї участь у розробцi комплексної програми;

в) медикопсихологiчна: розробка програми медико-психологiчної реабiлiтації; участь в розробцi комплексної програми;

г) психолого-педагогiчна

• розробка плану iндивiдуального навчання i фiзичного виховання; участь у розробцi комплексної програми;

д) соцiально-трудова: розробка плану професiйного навчання; участь у розробцi комплексної програми.

З. Реалiзацiя розробленої програми та періодичне коригування:

а) соцiалъно-побутова: адаптацiя дитини до умов життя закладу, соцiально-побутове навчання i виховання; коригування комплексної програми реабiлiтації;

б) медикофiзiологiчна: перiодичне медичне обстеження; призначення курсiв медикаментозного i фiзiотерапевтичного лiкування; направлення на санатарно-курортне лiкування за показаниями;

в) медико-психологiчна: психологiчна дiагностика; психотерапiя i психологiчна корекцiя виявлених порушень адаптацій; коригування комплексної програми реабiлiтації;

г) психолого-педагогiчна: розвиваюче навчання; органiзацiя виховної роботи;

д) содiально-трудова: професiйна орiєнтацiя; вияв професiйних здiбностей; трудове нанчання і

1 2

Похожие работы