Теории возникновения жизни на Земле

Теорії виникнення життя на Землі

Теорії, що стосуються виникнення Землі і життя на ній, та і всьому Всесвіті, різноманітні і далеко не достовірні. Слово «теорія» у цій статті не слід розуміти в його науковомі смислі, тут воно означає «ідея» або «концепція». Згідно з теорією стаціонарного стану, Всесвіт існував вічно. Згідно з іншими гіпотезами, Всесвіт міг виникнути із згустка нейтронів внаслідок «Великого вибуху», народився в одній з чорних дір або ж був створений Творцем. Всупереч поширеній думці, наука не може спростувати тезу про божественне створення Всесвіту, так само як теологічні погляди не обов'язково відкидають можливість того, що життя в процесі свого розвитку слідувало законам природи. Серед безлічі теорій виникнення життя на Землі основні, це:

  1. життя було створене надприродною істотою в певний час (креационізм)
  2. життя виникало неодноразово з неживої речовини (мимовільне зародження)
  3. життя існувало завжди (теорія стаціонарного стану)
  4. життя занесене на нашу планету ззовні (панспермія)
  5. життя виникло внаслідок процесів, що підкоряються хімічним і фізичним законам (біохімічна еволюція)

Багато із цих «теорій» для пояснення існуючої різноманітності видів використовують одні і ті ж дані, але роблять наголос на різні їх аспекти. Наукові теорії можуть бути фантастичними одного боку, і скептичними - з іншого. Теологічні міркування також можуть знайти собі місце в цих рамках в залежності від релігійних поглядів їх авторів. Одним з головних пунктів розбіжностей, навіть ще в додарвінівські часи, було питання відносин наукових і теологічних поглядів на походження життя.

 Креаціонізм

Згідно з цією теорією, життя виникло внаслідок дії розуму в минулому; її дотримуються послідовники майже всіх найбільш поширених релігійних навчань. У 1650 р. архиєпископ Ашер з м

Арма (Ірландія) обчислив, що Бог створив світ в жовтні 4004 р. до н. е. а закінчив свою працю 23 жовтня о 9 ранку, створивши людину. Ашер визначив цю дату, додавши вік всіх людей, що згадуються в біблійній генеалогії від Адама до Христа («хто кого народив»). Однак прості розрахунки показують, що Адам повинен був жити в той час, коли, як показують археологічні знахідки, на Близькому Сході існувала добре розвинена міська цивілізація. Якщо наука в пошуках істини широко використовує спостереження і експеримент, то ми можемо дати відповідь на запитання щодо віку Землі. Iснує три джерела поповнення гелію в атмосфері Землі: a) гроза породжує блискавку, що є термоядерною реакцією, а значить, продуктом реакції послуговують ядра атому гелія. б) сонячний вітер, стикаючись с атмосферою Землі, продукує гелiй в) усi розпади важких ядер атомiв нижньої частини таблиці Менделєєва супроводжуються видiленням гелiю. Проте на сьогоднiшнiй час процентне вiдношення цього iнертного газу в атмосферi Землi дуже низьке, як для мiллiонiв рокiв проходження таких реакцiй. Другою суперечнiстю з класичним уявленням є ерозiя материкiв приливами та відливами океанiв (близькiсть Місяця), кругообігом води та рухом атмосфери. За мiлiарди рокiв до наших днiв повинно було дойти тiльки дно океану та виступаючi з нього гори. Далi, наявнiсть iонiв кальцiю, калiю, натрiю (кухонної солi), магнiю та iнших на суші вказують на незначний вiк Землi, оскiльки вода, на вiдмiну вiд iнших розчинникiв, має коефiцiент iонноi диссоцiацiї, рiвний 80, що не дає можливостi з причин виносу в океан, для якихось заносів цих елементiв

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные