Теория Маркса

  1. Умови виникнення та ідейні витоки марксизму
  2. Дослідження товару, вартості й додаткової вартості та модифікація трудової теорії класичної школи
  3. Вчення К. Маркса про капітал і відтворення
  4. Основні економічні ідеї та висновки "Капіталу" К. Маркса

Марксизм виник як учення про суспільно-економічні формації та їх зміну, причому зміна формацій визнавалась основою періодизації всесвітньо-історичного процесу розвитку людства. У формуванні економічних передумов марксизму головну роль відіграв промисловий переворот у Англії та інших капіталістичних країнах. Фабрична система викликала небувалий розвиток продуктивних сил і показала прогресивність капіталізму. Але соціальні наслідки промислових переворотів були невтішними: масове розорення дрібних власників, зубожіння основної маси населення, зростання експлуатації найманих працівників та безробіття — реальна картина першої половини XIX ст. Політичні передумови генезису марксизму були створені антифеодальними революціями епохи виникнення капіталізму. Соціальною базою марксизму стало формування пролетаріату як класу, позбавленого засобів виробництва, і виникнення й посилення робітничого руху.

Ідейними передумовами теорії марксизму були німецька класична філософія, класична буржуазна політична економія та утопічний соціалізм. Діалектика Г. Гегеля та матеріалізм Л. Фейєрбаха дали К. Марксу змогу висунути свої визначальні принципи діалектичного та історичного матеріалізму. В економічному вченні К. Маркс розвинув трудову теорію вартості, яка була започаткована А. Смітом і Д. Рікардо, ідею об'єктивності економічних законів і провідної ролі виробництва. Важливим елементом поглядів К. Маркса було критичне ставлення до попередніх теорій і концепцій. Певний вплив на формування ідей марксизму мала також дрібнобуржуазна критика капіталізму

Перші економічні дослідження Карла Маркса (1818—1883) і Фрідріха Енгельса (1820—1895), серед яких слід відзначити "Економіко-філософські рукописи 1844 року" та "Маніфест Комуністичної партії" (1848), належать до 40-х років XIX ст. Молодий К. Маркс ще не аналізував товар, не бачив відмінностей між класичною та вульгарною

політичною економією, не сприймав трудову теорію вартості як єдино можливу, але вже тоді під теоретичні дослідження були покладені певні політичні наміри. Громадянському суспільству протиставлялося майбутнє суспільство — асоціація, перехід до якої означав би емансипацію. Остання, на думку К. Маркса, передбачає не тільки політичну (буржуазну) революцію, яка здійснюється середнім класом, а й загальнолюдську (соціалістичну). Носієм такої революції проголошувався виключно пролетаріат, який є породженням великої промисловості й уже своїм існуванням заперечує приватну власність. К. Маркс вимагав від філософії дійового лозунгу дійсної боротьби, теорії, яка стала б матеріальною силою цієї боротьби та оволоділа масами. Довгоочікуваним "прапором" пролетарської боротьби став "Маніфест Комуністичної партії". Викладена в ньому економічна й політична програма пролетарської революції найпершим засобом боротьби оголосила насильницьке захоплення політичної влади та здійснення радикального економічного перевороту шляхом деспотичного втручання в право власності. Експропріація землі та будь-якої власності, конфіскація майна, скасування права успадкування, централізація економічного регулювання, збільшення державного майна за рахунок будь-якого іншого — далеко не повний перелік "справедливих" методів проведення пролетарської революції в ім'я "великої" мети — побудови безкласового неантагоністичного суспільства.

Після революції 1848 p. K. Маркс провів фундаментальні економічні дослідження, які завершилися підготовкою "Капіталу" та публікацією в 1867 р. його першого тому. У центрі економічних досліджень К. Маркса опинився англійський, найбільш зрілий капіталізм середини XIX ст. , в економіці якого простежувалися загальні закономірності й суперечності буржуазного способу виробництва. У книзі "До критики політичної економії" (1859) представлено нову теорію вартості та додаткової вартості, яка

1 2 3 4 5 6