Ученые в области КПУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - провідна галузь права, сукупність правових норм, якими регу­люються відносини за змістом засад політ, ор­ганізації суспільства, пов'язаних з організацією і функціонуванням державного механізму. Ним, зокре­ма, закріплюються основи побудови державного ме­ханізму, порядок формування, організація і компетенція вищих органів держави, територіальна органі­зація публічної влади, основи взаємовідносин фізичної особи і держави тощо.

Конституційне право  є публічно-правовою галуззю. Воно ре­гулює відносини державного владарювання, тобто суспільні відносини, пов'язані з організацією і здійс­ненням публічної влади (у т. ч. місцевого само­врядування). Однак предметом конституційне право   є лише частина цих відносин, а саме ті, що мають по­літ, характер, визначений їх соціальною значу­щістю, яку мають, зокрема, зазначені об'єкти конституційно-правового регулювання. До предмета конституційного права  належать відносини без­посередньо політ, характеру, що виникають у сфері державного владарювання. Ці відносини пов'язані з тим, що узагальнено називають «державними справами», їх характер знач­ною мірою зумовлений природою учасників (суб'єктів), якими насамперед є вищі органи держав. Діяльність саме цих органів об'єктивно може мати суто політ, характер і відповідні наслідки.

Тому у цій галуззі працює багато науковців.

 

 

КРИВЕНКО ЛІДІЯ ТАРАСІВНА

доктор юридичних наук,

головний науковий співробітник

Інституту держави і права їм. В. М. Корейського НАН Укрити

Народилася 9 липня 1937 р. у с. Велика Рача Радомишльського р-ну Житомирської обл.

У 1955 - 1960 pp. навчалася на юридичному факультеті Московсько­го університету ім. М. В. Ломоносова.

До 1963 р. працювала юрисконсультом.

У 1963 - 1966 pp. навчалася в аспірантурі юридичного факультету Московського університету, після закінчення якої викладала в цьому вузі.

З 1970 р. по 1978 р. працювала старшим викладачем, доцентом Ви­щого заочного юридичного інституту.

З жовтня 1978 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах старшого наукового співробітника, го­ловного наукового співробітника.

У 1966 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан­дидата юридичних наук на тему "Постійні комісії Верховних Рад союзних республік" (спеціальність 12. 00. 02), а у 1987 р. - на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Законодавча діяльність Верхо­вних Рад союзних республік: проблеми теорії та практики" (спеціальність 12. 00

02).

У 1974 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 1992 р. обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України.

Напрямки наукової діяльності - державотворення, проблеми суве­ренітету, розподілу влад, конституціоналізму, організації вищої державної влади.

Є автором 80 наукових праць, з яких 5 монографій, зокрема "Постоянные комиссии Верховных Советов союзных республик", "Зако­нодательная деяльность Верховных Советов союзных республик (сравнительно-правовое исследование)", "Верховна Рада України", "Дер­жавне управління в Україні: централізація та децентралізація".

Підготувала 2 кандидатів наук.

Л. Т. Кривенко - член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій і вченої ради інституту.

Службова адреса: 252001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут дер­жави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Тел. 229-04-06.


ПОГОРІЛКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

доктор юридичнім наук, професор,

завідуючий відділом конституційного права,

проблем законотворчості і місцевого самоврядування

Інституту держави і права їм. В. М. Корейского НАН Укроти

Народився 12 серпня 1938 р. у с. Маринівка Сніжнянського р-ну Донецької обл. У 1958 - 1963 pp. навчався на юридичному факультеті Київського університету ім. Тараса Шевченка.

З 1963 р. по 1966 р. працював у органах прокуратури Вінницької обл.

У 1966 - 1969 pp. вчився в аспірантурі при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

До 1973 р. - молодший науковий співробітник цього Інституту.

З вересня 1973 р. працював старшим викладачем, доцентом, профе­сором, завідуючим кафедрою Вищої партійної школи, а потім - Інституту політології та соціального

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы