Устав украинских писателей

 С Т А Т У Т

 

АСОЦIАЦIЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКIВ

"Зареєстровано"
Мiнiстерством юстицiї України
13 листопада 1997 р.
Свiдоцтво № 937

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами
Асоцiацiї українських письменникiв"
6 березня 1997 р.

Перереєствровано
Мiнiстерством юстицiї України
" __" 2000 р.
Свідоцтво №__

Зміни та доповнення затверджено позачерговими Загальними зборами Асоцiацiї українських письменникiв
" __" березня 2001 р.

 м. Київ

2000

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. 1. Асоцiацiя українських письменникiв (далi - Асоцiацiя) є всеукраїнською творчою спілкою, як суб'єкт творчої діяльності, яка об'єднує на добровiльних засадах лiтераторiв - поетiв, прозаїкiв, драматургiв, перекладачiв, критикiв, публiцистiв, якi подiляють мету i завдання Асоцiацiї, викладенi в цьому Статутi.

1. 2. Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Конституцiї України, чинного законодавства та цього Статуту і є неприбутковою та некомерційною організацією. Дiяльнiсть Асоцiацiї поширюється на територiю України.

1. 3

Асоціація діє на принципах добровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав.

Асоціація незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

1. 4. Основною метою дiяльностi Асоцацiї є: сприяння збереженню та нарощуванню творчого й iнтелектуального потенцiалу лiтераторiв - членiв Асоцiацiї та задоволення i захист їхнiх законних соцiальних, творчих та iнших спiльних iнтересiв; поширення цiнностей та iдеалiв вiдкритого громадянського суспiльства.

1. 5. Асоцiацiя є юридичною особою з моменту державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України, має печатку з власною назвою, емблему, штампи, символiку та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Колегiєю Асоцiацiї та реєструються в установленому порядку, рахунки у банкiвських установах.

1. 6. Юридична адреса Асоцiацiї: Україна, 254070, Київ, вул. Сковороди, 2, корпус 3, кiмната 116.

 

2. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ I НАПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦIАЦIЇ

2. 1. Основними завданнями Асоцiацiї є:

1) сприяння творчiй лiтературнiй працi членiв Асоцiацiї та утвердження їх авторитету в суспiльствi; допомога молодим лiтераторам - членам Асоцiацiї;

2) налагодження творчих зв'язкiв мiж лiтераторами та представниками iнших мистецьких професiй, iз широкими колами нацiональної iнтелiгенцiї;

3) взаємодiя з iншими громадськими органiзацiями творчого спрямування;

4) подання допомоги в навчально-виховній роботі і педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

5) творча діяльність у галузі культури і мистецтва;

6) розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;

7) створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

8) пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

9) видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції підприємствами, заснованими Асоціацією з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;

10) турбота про правовий, соціальний та професійний

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты