Вербальные и невербальные средства оратора

Вербальні й невербальні засоби оратора

Як зауважують науковці у процесі комунікації передача інформації відбувається за допомогою двох знакових систем - вербальної й невербальної. Вербальна комунікація передбачає цілеспрямовану передачу певного повідомлення за допомогою слів. Мовна сторона комунікації має ієрархічну структуру (від фонеми до тексту й інтертексту) й виступає в різних стилістичних різновидах (розмовна й літературна мова, діалекти й соціолекти, різні стилі та жанри).

Мовлення (мова) є найбільш універсальним засобом реалізації комунікації. Під час комунікативного процесу людина обирає з поля можливих мовленнєвих засобів ті, які вона вважає найбільш доречними для конкретної ситуації. Зрозуміло, що обрані засоби можуть сприяти успішному досягненню поставлених комунікативних цілей, або, навпаки, не сприяти.

Трансляція інформації від комунікатора до реципієнта насамперед вимагає, щоб останньому були відомі передані йому знаки та закріплені за ними значення. Іншими словами, вербальна комунікація передбачає прийняття її учасниками єдиної системи значень слів, тобто збігу систем кодування й декодування інформації.

Однак передача інформації навіть на основі єдиного для партнерів по комунікації тезауруса не гарантує адекватного сприйняття реципієнтом переданої йому інформації. Для цього можуть бути різні причини: соціальні, вікові відмінності між учасниками комунікації, у силу яких вони можуть по-різному трактувати зміст повідомлення, недоліки в самому формулюванні ідеї чи її передачі тощо. Тому важливою передумовою успішної трансляції інформації є використання особами не лише ідентичних лексичних і синтаксичних систем, але й наявність однакового розуміння ними комунікативної ситуації.

Для успішної лексичної комунікації важливо також, щоб не тільки її транслятор, але й реципієнт виступав активним суб’єктом. Тому виступ повинен мати спрямований характер, тобто орієнтуватися на конкретних людей, враховувати їхні особисті мотиви, цілі й настанови.

Звичайно в процесі комунікації відбувається не лише трансляція повідомлення від однієї особи до іншої, а й активний взаємообмін інформацією між ними. Більше того, повноцінний комунікативний акт, крім взаємоінформування, передбачає також відпрацювання учасниками вербальної комунікації загальних значень на основі спільного осмислення, осягнення сутності й сенсу певного об’єкта

У свою чергу, результатом такого вербального контакту є забезпечення впливу людей на поведінку інших.

Важливим аспектом вербальної комунікації є те, що на основі виступу в слухачів формується певне враження про оратора як особистість і як професіонала. Більше того, як довели дослідження (Р. Вердербер, Г. Почевцов [17; 64] та ін. ), деталі будь-якої промови людини оточення швидко забуває, але загальне враження про неї може зберігатися достатньо довго.

Наприклад, в американців залишилися спогади про Р. Рейгана як про талановитого політика й оратора. Журнал «Time» навіть назвав його одним із найвидатніших політичних лідерів поряд з У. Черчиллем, М. Ганджі й М. Л. Кінгом. Однак ефективність впливу тогочасного президента США на пересічних громадян пояснювалася не стільки змістовністю його виступів, скільки сформованістю умінь організувати ефективне повідомлення за допомогою однієї чи кількох коротких фраз («Поставте собі питання, чи стало вам краще сьогодні, ніж чотири роки тому?»), а також демонстрацією цінностей, які мали загальносуспільний характер. Лаконічні, змістовні, чітко сформульовані висловлювання справляли досить сильне враження на оточення, тому більшість американців не поділяли думку журналістів про те, що Р. Рейган має харизму, але

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы