Виды информационных ресурсов в зависимости от видов информации

можливості ознайомлення з архівними матеріалами;

• оголошення її під час публічних виступів посадових осіб. Джерела і порядок одержання, використання, поширення та зберігання офіційної інформації державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування визначаються законодавчими актами про ці органи.

Законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, не доведені до публічного відома, не мають юридичної сили. (Ст. 21 Закону про інформацію. )

Інформація документована (документована інформація) — інформація, яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів. (Ст. 1 Закону про національну програму інформатизації. )

Інформація науково-технічна (науково-технічна інформація) — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності. (Ст. 1 Закону про науково-технічну інформацію. )

Інформація правова (правова інформація) — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його сис-

тему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань.

З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів усім громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності. (Ст. 22 Закону про інформацію. )

Інформація про особу — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу

Основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, віросповідання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім'я документи, підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані державними органами влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.

Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї. Інформація про особу охороняється законом. (Ст. 23 Закону про інформацію. )

Інформація соціологічна (соціологічна інформація) — це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.

Основними джерелами соціологічної інформації є документовані або публічно оголошені відомості, в яких відображено результати соціологічних опитувань, спостережень та інших соціологічних досліджень.

Соціологічні дослідження здійснюються державними органами, об'єднаннями громадян, зареєстрованими у встановленому порядку. (Ст. 25 Закону про інформацію. )

Інформація в АС — сукупність усіх даних і програм, які використовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення. (Ст. 1 Закону про захист інформації в автоматизованих системах. )

У процесі організації функціонування системи соціального управління можуть бути визначені специфічні критерії й ознаки інформації у змісті інформаційного ресурсу. Наприклад, за правовим регулюванням відносин, пов'язаних із автоматизованою обробкою інформації, її поділяють на:

• забезпечувальну (охоплює наукові, організаційні й технічні рішення);

• інформацію, яка знаходиться у пам'яті електронно-обчислювальної машини (об'єднує всю функціональну інформацію, яка перебуває у машинній пам'яті);

• позамашинну (підготовлену до вводу

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные