Производство и его элементы

теорія: Політична економія: Підручник. У 2-х частинах / За ред. І.В.Буяна, В.М.Ковальчука. – Тернопіль: Лідер, 2001. – Част.1. – С.5-42.

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х тт. – М.: Инфра-М, 2007. – Т.1. – С.2-26.

5. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс: Учебник / Пер.с англ. СПб: Питер, 2002. – С.13-37.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н.Климка. – К.: Знання, 2002. – С.15-93, 567-590.

7. Самуэльсон П. Экономика: Вводный курс / Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1964. – С.23-33.

8. Самуельсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка / Пер.з англ. – К.: Основи, 1995. – С.30-51.

9. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухно. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.13-121.

10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Учебник / Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – С.2-39. 

 

1 2 3 4