Собственность - сущность, формы

інших фінансових інститутів). Одночасно спостерігається посилення персоніфікації власності через механізм придбання акцій. Частково він здійснюється й через пен­сійні і страхові фонди.

Купівля акцій частиною трудящих, особливо за пільговими цінами, дає їм можливість у дуже обмежених масштабах привлас­нювати частину прибутку, частково переборювати своє відчуження від засобів виробництва. Крім того, поширення акціонерної власності сприяє створенню профспілкової власності — власності трудового колективу на певну частину підприємства.

Усі зазначені риси (та й не тільки вони) свідчать про соціалізацію відносин власності, яка характеризує реальне поєднання працівників із засобами виробництва, трансформацію структури розподілу, що зумовлює присвоєння працівниками результатів виробництва. Соціалізація власності виявляється й через соціалізацію окремих прав власності. Так, соціалізація права управління (можливість вирішувати долю матеріальних благ) може відбуватися і відбувається через делегування його функцій державі чи громадським організаціям. Соціалізація, наприклад, права на прибуток — це збільшення ступеня рівномірності розподілу результатів виробництва й розширення можливості регулювання майнової диференціації.

Соціалізація пом’якшує, а згодом усуває суперечності між працівником і власником за рахунок їхнього поєднання на основі розвитку акціонерних товариств, «дифузії» власності. Поступово усувається суперечність між суспільним характером виробництва і приватною формою присвоєння.

Рекомендована література 

 1. Башнянин Г. І. Методологічні основи реорганізації постсоціалістичної економіки в умовах національної незалежності. – К. :  Державність, - 1996. -№ 2. -С. 26-27.
 2. Бєляєв 0. 0. , Бебело А. С. Економічна система суспільства // Політична економія: Навч. посіб. - К. : КНЕУ. 2001.
 3. Бєляєв 0. 0. , Бебело А. С. Політична економія. Навч. посібн. - К. : КНЕУ, 2001. -328с.
 4. Бузгалин А. Мутантний капитализм как продукт полураспада мутантного социализма // Вопросы экономики. 2000. - №6.
 5. Гончарук Л
  Про основні інтерпретації та типи соціалізації економічних систем.
 6. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учебн. пособие / Под ред. проф. Т. Г. Морозовой и А. В. Пикулькина. - Финанстатинформ, 1997. - 224 с.
 7. Диба М. І. Моделі ринкової економіки та їх характерні ознаки // Вчені записки: Науковий збірник. - К. : КНЕУ, 2001. - Вип. 3. - С. 39-44.
 8. Диба М. І. Проблеми формування соціальне орієнтованої економіки // Збірник наукових праць. К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. - Вип. 27. - С. 53-60.
 9. Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. - К. :КНЕУ, 2000. -220с.

11. Диба М. І. Соціальна політика в перехідній економіці // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць, Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. - Вип. 37. - С. 53-64.


1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы