Влияние человека на окружающую среду

План

 

Забруднення атмосфери. 2

Атмосферне повітря і здоров'я людини. 5

Забруднення ґрунту. 6

Нітрати в нашому житті 8

Забруднення водойм. 14


Забруднення атмосфери

Із виникненням людського суспільства відбулися і відбуваються все нові й нові зміни у стані біосфери. Науково-технічна революція, господарська діяльність людини відчутно позначаються на навколишньому середовищі: засмічуються по­вітря і водойми, виснажуються родючі ґрунти.

Засмічення атмосфери — газової оболонки Землі — одна з важливих і особливих екологічних проблем сьогодення. Відомо, яке важливе значення для будь-якого живого організму має по­вітря: без їжі людина може прожити місяць, без води — тиж­день, без повітря — секунди, максимум кілька хвилин. Разом з тим те, чим ми дихаємо, піддається сильному впливу цілого ряду факторів—результатів інтенсивного розвитку таких виробництв, як паливно-енергетичне, металургійне, нафтохімічне й ін.

Паливно-енергетичний комплекс включає діяльність тепло­електростанцій, робота яких пов'язана з викидом в атмосферу окису сірки, азоту, що утворюються в процесі згоряння незбагаченого вугілля. Не менш небезпечним забруднювачем по­вітря є підприємства металургійної промисловості, що викида­ють у повітря різні хімічні сполуки, особливо важких та рідких металів. Небезпечним джерелом забруднення повітря стали й продукти переробки нафтохімічної промисловості, особливо вуглеводневі сполуки (метан та ін. ).

Небезпечним забруднювачем повітря є тютюновий дим, з якого в повітря потрапляє, крім нікотину, велика кількість (близько 200) таких отруйних речовин, як чадний газ, бензоперин та інші

Через те що мікроорганізми руйнують органічні речовини, а рослини перетворюють мінеральні речовини на органічні, існує замкнутий біотичний кругообіг. Сьогодні ж людина вилучає си­ровину з біосфери в значних кількостях, а в сільському госпо­дарстві використовує безліч отруйних речовин. Подібне веден­ня промислової і сільськогосподарської діяльності розриває біо­тичний кругообіг. Атмосфера, вода, ґрунт постійно забрудню­ються відходами промислового виробництва, гектарами виру­буються ліси, знищуються рідкісні види тварин, руйнуються природні екосистеми.

У результаті забруднення атмосфери виникли такі явища, як парниковий ефект — підвищення загальної температури на пла­неті; озонова діра, яка утворюється в результаті порушення озо­нового шару в атмосфері окисами азоту, що викидаються дви­гунами балістичних і космічних ракет; смог—накопичення шкідли­вих газів у нижніх шарах атмосфери в результаті посиленої ро­боти котелень, що працюють на вугіллі, мазуті, солярці, а також у результаті загазованості повітря автотранспортом. З часів про­мислової революції спалювання викопного палива і викиди про­дуктів згоряння (в основному двоокису сірки) в атмосферу при­звели до випадання дощів, вода яких являє собою слабку сірча­ну кислоту. Такі дощі назвали кислотними дощами. Після випа­дання «кислотних» опадів різко стали зникати з зони свого по­бутування рослини з різною стійкістю до рН. Кислотні дощі нега­тивно впливають на шкіру, волосся, а також прискорюють коро­зію металів, руйнують гіпс, мармур, окислюють водойми, фунти, що призводить до знищення риби, лісів, тварин, які живуть у них.

Навколишнє середовище забруднюється в результаті викидів трубами електростанцій двоокису сірки, поблизу збагачуваль­них фабрик скидаються або накопичуються сполуки металів (мідь, цинк, свинець та ін. ). У забруднених районах їхня концентрація іноді досягає смертельного рівня. Однак у місцях промислових викидів майже завжди можна знайти представників декількох видів, що пристосувалися до-таких умов перебування. Подібні стійкі представники дають початок стійким популяціям. Але навіть така ситуація не покращує становище, тому що на забрудненій ділянці приживається (навіть при її щільному

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные