Внутрибанковский аудит

План

1. Внутрішньобанківський аудит касових операцій.  

2. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій.  

3. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій.  

4. Внутрішній аудит оподаткування банку.  

Список літератури.  


1. Внутрішньобанківський аудит касових операцій 

Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо приймання, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і обсягів операцій) можуть входити прибуткові й видаткові каси, прибутково-видаткові каси, каси розміну грошей, вечірні каси та каси перерахунку грошової виручки.

Облік касових операцій у банках України регламентується:

1.  Інструкцією Національного банку України щодо організації емісійно-касової роботи в установах банків України за № 129 від 7 квітня 1994 р. (з наступними змінами і доповненнями);

2

 Інструкцією Національного банку України щодо організації роботи з готівкового обігу установами банків України за № 69 від 19 лютого 2001 р. (з подальшими змінами і доповненнями).

Перелічені нормативні документи передбачають:

 • ·загальний порядок ведення касових операцій;
 • ·правила зберігання грошових знаків;
 • ·правила перевезення грошових знаків;
 • ·порядок заміни і знищення пошкоджених банкнот і монет;
 • ·порядок складання і подання звітності по касі.

Документальними джерелами для здійснення внутрішнього аудиторського контролю касових операцій є:

 • ·первинні касові документи;
 • ·касові журнали на прибуток і видатки;
 • ·касові книги;
 • ·довідки касирів прибуткових і видаткових кас;
 • ·виписки з особистих рахунків клієнтів, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

Деякі фахівці з банківського аудиту, зокрема доцент Фінансової академії при уряді Російської Федерації С. О. Горіна (див. список літератури в кінці підручника), радить планувати і проводити аудит касових операцій на основі програмноконтрольної оцінкової таблиці. За своєю побудовою вона є не тільки переліком питань, які необхідно з’ясувати під час перевірки, не лише розкриває технологію аудиторського процесу касових операцій, а й дає можливість здійснювати їх оцінку щодо законності, доцільності й правильності документального оформлення.

Нижче наводимо цю оціночну таблицю(табл. 1), сформувавши її зміст відповідно до вимог Закону «Про банки і банківську діяльність в Україні» та вимог інструкцій і методичних вказівок НБУ з ведення касових операцій.

З урахуванням спеціалізації банку, обсягів тих чи інших операцій, замовлень керівництва тощо у наведеній таблиці кількість питань, які необхідно з’ясувати, може змінюватися.

По закінченні перевірки касових операцій здійснюється оцінка стану їх організації та ведення обліку і розробляються управлінські або адміністративні заходи щодо ліквідації порушень і недоліків та облікові заходи щодо вдосконалення облікового контролю.

Досвід свідчить, що найтиповішими порушеннями, виявленими під час перевірки касових операцій, бувають:

 • ·порушення ліміту каси;
 • ·порушення граничних норм розрахунку готівкою грошей;
 • ·неправильне документування і ведення касових операцій;
 • ·виправлення в прибуткових і видаткових касових документах;
 • ·несвоєчасне проведення інвентаризації каси тощо.  

2. Внутрішньобанківський аудит розрахункових

1 2 3 4