Военно-экономическая безопасность государства

Воєнно-економічна безпека держави

Стан і можливості використання економічного і воєнно-економічного потенціалів для підтримання достатнього рівня обороноздатності держави обумовлюють проблему забезпечення стійкості функціонування економіки в умовах дії дестабілізуючих факторів мирного часу, а також особливо в період війни. Як відомо, однією з складових національної безпеки є економічна безпека. Але якщо ми розглянемо воєнну безпеку теж як одну із важливих складових національної безпеки, то ми повинні в цьому випадку звернути увагу і на те, що зв’язок між ними забезпечує воєнно-економічна безпека.

Поняття "воєнно-економічна безпека" почало вживатися нещодавно. Проблеми цього виду безпеки ще потребують ретельних досліджень. Але зараз зрозуміло, що стан воєнно-економічної безпеки повинен вимірюватися певними конкретними показниками.

Під воєнно-економічною безпекою ми розуміємо можливість і готовність держави в усіх сферах її діяльності забезпечувати економічні, соціальні, науково-технологічні і інформаційні умови розвитку воєнно-економічного потенціалу на такому рівні, який би гарантував воєнну безпеку країни. Воєнно-економічна безпека зараз стає не тільки важливим розділом воєнно-економічної стратегії, яка в свою чергу є складовою воєнної стратегії, але й одним з факторів забезпечення економічної безпеки.

Воєнно-економічна безпека забезпечує виконання вимог воєнної безпеки. Але виконання цих вимог можливо при достатній економічній безпеці. В той же час виконання окремих вимог воєнно-економічної безпеки сприяє і економічній безпеці

Це обумовлено тим, що окремі шляхи напрямів різних видів безпеки мають подвійне (і навіть більше) призначення, що забезпечує тісні взаємозв'язки між ними.

Так підрив економічної безпеки веде до підриву економічного потенціалу, а звідси і воєнно-економічного потенціалу. Тому майже всі складові економічної безпеки мають і оборонне значення і також впливають на воєнно-економічну безпеку.

Ефективне будівництво воєнної сфери*, на якій повинна базуватись воєнна безпека, потребує тривалого часу. Але вимоги до забезпечення постійної оборонної готовності потребують завчасної мобілізаційної підготовки Військової організації* *, в тому числі Збройних Сил, економіки, Цивільної оборони і системи управління державою.

Зараз для України, в зв'язку з тривалою економічною кризою і трансформацією воєнної сфери, гостро постає проблема забезпечення економічної, в тому числі воєнно-економічної безпеки держави в умовах дії дестабілізуючих факторів: кризових явищ мирного часу, а в період війни - збройного впливу на об'єкти економіки та ускладнення її функціонування.

В затвердженій на початку 1997 р. Концепції (основах) державної політики національної безпеки України значне місце займає визначення загроз для держави в економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній і інформаційній сферах. Всі ці загрози, як у політичній, воєнній та економічних сферах по суті взаємозалежні, хоча в згаданому документі окремо не визначені загрози воєнно-економічній безпеці держави і відповідно не вказані напрями по забезпеченню саме цього виду безпеки. Але вони існують і про них не слід забувати. В останні роки проведено низку досліджень стосовно економічної і воєнно-економічної безпеки [1-6].

Серед найбільш вагомих загроз економічній і воєнно-економічній безпеці прямо або опосередковано впливають на обороноздатність держави:

  • наявність структурних диспропорцій в економіці і, як наслідок, у воєнній сфері;
  • невирішення воєнно-економічних проблем виробничої, ресурсної, фінансової, технологічної і науково-технічної залежності економіки від інших країн;
  • певна воєнно-економічна ізоляція України в світі економічної системи;
  • неконтрольований відтік за межі України інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів, що знижує її воєнно-економічний потенціал;
  • низький рівень життя і соціального захисту значних
1 2 3 4

Похожие работы