Воспроизводства населения и его исторические типы

його соціально-економічною організацією. Звідси випливав висновок, що перебудова типу народжуваності залежала не стільки від зниження смертності, скільки від доглибних сутнісних соціально-економічних перетворень, що формують індустріальне суспільство.

Дж. Колдуелл у 1976—1978 роках сформулював і розвинув концепцію демографічного переходу, грунтовану на таких тезах:

— тип народжуваності економічно раціональний в усіх суспільствах і визначений типом сім'ї та природою економічних відносин у ній;

— аграрна економіка грунтована на великій сім'ї, яка являє собою групу близьких родичів, об'єднану сумісною економічною діяльністю й спільними обов'язками; у такій сім'ї "чисті потоки благ" спрямовані від молодших генерацій до старших, що зумовлює економічну доцільність максимізації народжуваності;

— індустріальна економіка позбавляє сім'ю функції головного економічного осередка суспільства, сім'я стає нуклеарною, а "чисті потоки благ" у ній змінюють напрямок, що визначає економічну доцільність бездітності;

— водночас традиційна велика сім'я з притаманним їй типом народжуваності в принципі може адаптуватися до умов індустріальної організації суспільного виробництва;

— демографічний перехід, отже, теоретично не є універсальним процесом, а його практична всезагальність (мається на увазі його поширення на країни, що розвиваються) є наслідком перенесення соціальної організації, способу життя й світогляду, сформованих у країнах Заходу, й це запозичення можливе, проте, лишень у рамках загального процесу індустріального перевлаштування суспільства.

У країнах Східної Європи, включаючи колишній СРСР, найпоширенішою є концепція демографічного переходу як соціальне зумовленого процесу зміни типів гомеостатичного регулювання відтворення населення, її обгрунтування й підтримка здійснені у працях 3. Павлика, А. Г. Вишневського, П. Калатбарі. U" концепція полягає ось у чому.

Продовження роду являє собою один з головних аспектів життєдіяльності будь-якого біологічного виду

Неперервність процесу відновлення генерації передбачає тривале збереження відносно всталеної рівноваги між видом та доокіллям. Останнє забезпечується в рамках природних біологічних систем, по яких належать популяції цього виду. Вироблені природним відбором гомеостатичні механізми, що забезпечують відносну стабільність популяції, достатньо ефективні у до людському світі, за умов, коли сама місткість екологічних систем, як правило, впродовж тривалого часу залишається стабільною,

З появою людського суспільства становище докорінно змінюється. Щоб людське суспільство могло існувати й розвиватися, має постійно підтримуватися внутрішня узгодженість різних аспектів його життєдіяльності, рівновага кожного з них з усіма іншими. Завжди існують об'єктивно визначені умови рівноваги між процесом відновлення та зміни генерацій людей та рештою процесів, що перебігають у суспільстві. Це — умови демографічної рівноваги.

На різних етапах історичного розвитку існують різні, але кожного разу достатньо жорсткі рамки, в межах яких може встановлюватися зазначена рівновага, існують як демографічні, так і недемографічні обмеження. Вони не можуть бути розширені на цьому етапі й за певного рівня економічного і соціального розвитку. Тому чи тому рівневі розвитку суспільства відповідають певні типи демографічної рівноваги, які відображають міру контролю людини над природним і соціальним середовищем. То ж яким чином підтримується демографічна рівновага у людей?

Процес відтворення населення завжди перебігає на підставі самоорганізації, яка забезпечує підтримання демографічної рівноваги. Цей феномен називають демографічним гомеостазисом. Його природа якісно відмінна від тієї, що має місце у тваринному світі: тварина вчиняє у той чи той спосіб, підкоряючися інстинкту або наслідуючи живий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12