Выбор профессии и проблема занятости молодежи

дівчина після здобуття середньої освіти? У ринковій економіці існують можливості щодо працев­лаштування. Новачку ж на ринку праці спо­чатку треба зробити вибір між трудовою зай­нятістю чи навчанням, що є винятково преро­гативою особи.

Найперше кожний індивід змушений вирі­шити, чи виходити на ринок праці відразу піс­ля здобуття встановленої законом мінімальної освіти чи продовжити її, щоб одержати спеці­альні знання для виконання того чи іншого виду робіт.

Людина в пошуку джерела заробітної плати вимушена пристосовуватись до існуючих ро­бочих місць. Ту т важливий рівень освіти та професійна спеціалізація.

Починати опановувати професією можна з набуття найпростіших навичок безпосередньо на робочому місці. Це непоганий варіант, як­що надовго не затримуватися в статусі «чисто­го практика», а наполегливо шукати і реалізо­вувати можливості для здобуття систематизо­ваних найпередовіших теоретичних знань в обраній галузі. Тому краще орієнтуватись на вступ до професійно-технічного закладу або вищого закладу освіти. Перевага такого варі­анта в тому, що можна поглиблювати теоре­тичні знання відповідно до актуального рівня. Як це робити — підкаже досвід, здобутий під час навчання в спеціалізованому закладі осві­ти. Але це вже інша стратегія виходу на ринок праці — тут участі в суспільній праці передує здобуття знань щодо спроможності виконува­ти певну роботу. Початок її реалізації — вибір професії. Професія — це вид трудової діяль­ності людини, яка володіє певними загальни­ми і спеціальними теоретичними знаннями і практичними навичками на базі спеціальної підготовки та досвіду роботи. Якість трудової діяльності визначає кваліфікація працівника, що залежить від спеціальної професійної підготовки, яка дає можливість виконувати робо­ту певного рівня складності. В змістовному сенсі йдеться про сукупність необхідних для виконання роботи професійних навичок, знань, умінь, досвіду, рівня освіти.

Складаючи перелік професій для вибору, слід зважати на назву професії, оскільки вона визначає характер та зміст праці. Назви про­фесій мають офіційний статус, тобто ними по­винні послуговуватись як роботодавці під час прийняття працівника на роботу та занесення відповідного запису до трудової книжки

Зак­лади надання професійної підготовки повинні видавати дипломи з правильним записом най­менування здобутого фаху. Офіційні назви професій містяться в Класифікаторі професій, укладеному Держспоживстандартом Украї­ни.

 

Пізнай себе: психологічний фундамент вибору

Будь-яка професія вимагає так званих «про­фесійно важливих якостей». Наприклад, для коректора важлива увага, для художника — образне мислення тощо. Кожна людина від народження за генетичним механізмом спад­ковості наділена хистом до тієї чи іншої діяль­ності. Хист поєднаний з інтересом до певної діяльності. Якщо в діяльності здібності бу­дуть повною мірою реалізовані, є максимальні шанси досягнути найбільшого успіху.

Об'єктивні передумови правильного вибору містяться в самій людині. Вони обумовлені її знаннями, навичками, бажаннями, широтою світогляду. Завдання полягає в правильному оцінюванні особистісного потенціалу на осно­ві чітко сформулюваної мети своєї життєді­яльності.

Першим кроком є самовизначення відповід­но до психофізіологічних особливостей моло­дої людини і специфіки майбутньої професій­ної діяльності. Дуже важливо при виборі про­фесії враховувати і деякі основні психологічні властивості характеру. Психологи виділяють три типи психічної діяльності людини: екс­траверти, інтроверти, амбаверти. Для екстра­вертів характерне прагнення до спілкування з людьми, контактність, комунікабельність. Особам з таким характером краще обрати професію, що вимагає постійного контакту з людьми (педагог, стюард, прес-секретар, гід-перекладач).

Для інтровертів більш характерна зосеред­женість, здатність до міркувань, повільне пристосовування до нових умов, нових людей тощо. Для інтровертів більше підійдуть про­фесії, що вимагають

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные