Выбор профессии и проблема занятости молодежи

кількості професій вибрати одну, найбільш придатну?»

Процес прийняття рішення може значно ускладнитися зіткненням двох або ж навіть кількох спонук. Наприклад, якщо молода лю­дина має схильність не до одного, а до кількох предметів (до фізики, літератури, географії), створюються передумови для вагань, сумні­вів, іноді досить обтяжливих переживань. За таких умов є сенс обговорити свої міркування із друзями, батьками, вчителями, психологом, профконсультантом; доречною буде порада лікаря.

Після прийняли рішення важливо визначи­ти, у якому навчальному закладі можна здобу­ти освіту за обраною професією. Без цього кар'єрні задуми можуть залишитись не реалі­зованими. Кожна професія має свою специфі­ку навчання. Кожен навчальний заклад, згідно з отриманою ліцензією, дотримується визна­чених державою стандартів якості освіти, але все ж має свою репутацію.

Як не помилитися у виборі місця навчан­ня — це вже інша тема, що потребує спеціаль­ного скрупульозного висвітлення. Натомість вкажемо на помилки, яких бажано уникнути саме при виборі професії. Поширеним є «бор­сання» в сумнівах. Справді, відкинути сумні­ви і невпевненість буває часом дуже важко, але підкоритися їм — значить приректи себе на ще тяжчі випробування. З цією помилкою пов'язана й друга — ставлення до професії, що обирається, як до якоїсь константи.

Дійсно існує велика загроза помилки у ви­борі, яка криється в об'єктивному стані речей: набувати спеціальність потрібно як мінімум 1–2 роки, а якщо орієнтувалися на значні кар'єрні досягнення, то й 5–7 років. Можна й помилитися і оволодіти такою професією, по­пит на яку на ринку праці падатиме або ж до неї зміниться особисте ставлення.

Проте не слід понад міру боятися того, що вибір професії фатально визначатиме спря­мованість усього життєвого шляху. Майже завжди є шанс змінити професію. А причин для цього може з'явитися більш ніж достат­ньо: виникатимуть нові види робіт, нові про­фесії, а то й цілі нові напрями економічної ді­яльності, а крім того, паралельно в самої лю­дини відбувається зміна цінностей, інтересів та можливостей — все це потребуватиме від­повідної корекції кар'єрного шляху. Не вик­лючена навіть неодноразова зміна сфери про­фесійної діяльності. Отже, до перепрофесіо-налізації слід ставитись загалом позитивно

Освоєння нової професії, крім уже набутої, може навіть підняти компетентність праців­ника, зробити його обізнаним у міждисцип­лінарних сферах діяльності. При виборі но­вої професії цілком прийнятно також послу­говуватись запропонованою формулою вибо­ру професії.

За умов швидких змін засобів виробниц­тва, технологій, організаційних засад, харак­теру стосунків між роботодавцями і найма­ними працівниками будь-який вибір може стати вдалим, але із дотриманням певних правил:

1) Прагнути досягнути за допомогою теоре­тичних знань (в період навчання) та практич­них навичок (виконуючи щоденно роботу на робочому місці) найвищих вершин в обраній (опанованій) професії;

2) Постійно тримати руку на пульсі вимог до конкурентоспроможності професії (поса­ди) на ринку праці та робити реальні кроки для власної відповідності їм за допомогою під­вищення кваліфікації, опанування суміжних професій;

3) Бути озброєним «технікою» самостійного професійного вдосконалення.


Література

1. Аронсон Э. Социальная психология. Психологи­ческие законы поведения человека в социуме. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, Нева; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

2. Бондарчук О. І. Прийняття особистісного рішення: теоретичні та експериментальні підходи // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської мо­лоді. — Житомир, 2005. — С. 35–39.

3. Вильховченко Э. Социально-профессиональное развитие человека в производстве

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные