Выдающиеся химики Украины

Ним були здійснені теоретичні дослідження в галузі термодинаміки гідратації іонів та енергії ґратки комплексних солей, які стали в майбутньому фундаментом для введення в хімію поняття про тер-мохімічні радіуси, розраховані К. Б.  Яцимирським.

З 1945 по 1961 рр. наукова і педагогічна діяльність К. Б.  Яцимирського була пов’язана з Іванівським хіміко-технологічним інститутом, де він пройшов шлях від асистента до заступника директора. . . . К. Б.  Яцимирський виконував піонерські дослідження в перспективній, але практично не вивченій на той час галузі фізико-неорганічної хімії – термохімії комплексних сполук. Результати цього циклу робіт узагальнені К. Б.  Яцимирським у монографії «Термохимия комплексних соединений», яка була першою у світі фундаментальною працею у цій галузі. Одержані термохімічні характеристики процесів комплексоутворення, їх аналіз і узагальнення стали основою дисертації на здобуття вченого ступеня доктора хімічних наук, яку К. Б.  Яцимирський захистив у 1948 р. [1].

У 1951 р. учений побував на всесоюзній конференції у Києві і відчув непереможне бажання повернутися на рідну землю. У 1961 р. К. Б.  Яцимирського було обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а через рік він переїхав до Києва, де працював завідувачем відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР. З 1964 р. Костянтина Борисовича було обрано академіком АН УРСР. З 1969 по 1982 рр. професор К.  Яцимирський очолював Інститут фізичної хімії ім.  Л. В.  Писаржевського АН УРСР, продовжував наукову роботу. Він сформулював основні положення, завдання фізико-неорганічної хімії, проводив фундаментальні дослідження. У 70-х роках учений розпочав дослідження в галузі біонеорганічної хімії – науки про біологічні функції металів, будову та функції активних центрів металовмісних природних молекул. Наразі академік К.  Яцимирський вивчає вияви релятивістського ефекту в хімії і пояснює з позицій цього феномену багато властивостей важких атомів.

Наукові праці К.  Б.  Яцимирського відомі далеко за межами України. Він є засновником і визначним лідером вітчизняної школи фізико-неорганічної хімії.

Мабуть, комусь із вас, дорогі читачі, цікаво буде прочитати спогади талановитого ученого про свій життєвий та науковий шлях, іншим – деталі його наукових досліджень

Література 

1. Каретникова О. Життєвий і творчий шлях К.  Б.  Яцимирського // Хімія. Біологія. – 2003. № 7. – С.  1–3.

2. Стежки життя: Дослідження в галузі біонеорганічної хімії / Підгот. О.  Каретникова // Хімія. Біологія. – 2003. № 29. – С.  9–10.

3. Стежки життя: Дослідження К.  Б.  Яцимирського в галузі хімії координаційних сполук / Підгот. О.  Каретникова // Хімія. Біологія. – 2003. № 27. – С.  5–6.

4. Яцимирський К. Стежки життя: Спогади і роздуми / Підгот. О.  Каретникова // Хімія. Біологія. – 2003. № 17. – С.  4–5; № 21. – С.  2–3; № 25. – С.  13–14

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы