Юридическая отрасль психологии

Предмет, завдання, проблеми сучасної юридичної психології

Юридична психологія є прикладною наукою. Її „батьківськими” дисциплінами є в рівній мірі психологія і юриспруденція. В галузі суспільних дисциплін, які регулюються нормами права, психічна діяльність людей має своєрідні риси. Психічні закономірності виступають тут в особливих проявах і сполученнях, які невластиві іншим умовам людського життя. В якості прикладу можна навести психічні процеси (пізнавальні, емоційні, вольові), які лежать в основі виправлення злочинців, чи психічні процеси і стани, пов’язані з участю у кримінальному судочинстві і т. п.

Слідчий, проводячи попереднє слідство, з’ясовує якості людей, їх взаємовідносини, умови життя і діяльності, індивідуальні особливості потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого), свідків та ін. Без психологічних знань дуже важко орієнтуватися у тих конфліктах і ситуаціях, з якмим йому, а також судді, співробітнику органів дізнання, прокурору та іншим учасникам юридичного процесу доводиться стикатися у своїй роботі. Психологічна компетентність юриста допомагає запобігти здатним викликати іноді важкі наслідки помилкам, які можуть виникнути при судженні про людські вчинки внаслідок недоврахування психологчних факторів

Психологічні знання необхідні юридичним кадрам і для того, щоб розвивати в собі такі важливі професійні якості, як гостра спостережливість і міцна пам’ять, гнучкість розуму та інтуіції, урівноваженість і витримка, рішучість і наполегливість, доброзичливість і принциповість та ін.

Предметом психології є граничні проблеми психології і права, соціальні проблеми, пов’язані з виникненням і динамікою причин, умов і передумов здійснення злочину і розшуком злочинця, проведенням кримінальних справ на стадії попереднього розслідування, судового розгляду і перевихованням засуджених.

Об’єктом психологічної науки є психіка особистості як властивість високоорганізованої одухотвореної матерії, яка являється особливою формою відображення суб’єктом правовідносин об’єктивної реальності, саморегуляції на цій основі своєї поведінки і діяльності.

Завдання юридичної психології:

1) загальні

 • Науковий синтез юридичних, психологічних і соціально-психологічних знань;
 • Розкриття психологічної сутності фундаментальних понять і категорій права;
 • Вивчення методологічних і теоретичних основ юридичної психології;
 • Розробка методик (і нових методів) теоретичних і прикладних досліджень в галузі юридичної психології;
 • Створення професіограм і психограм юридичних професій;
 • Розробка методики профорієнтації і профвідбору юристів та ін.

2) одиничні

 • Дослідження психологічних аспектів ефективності правових норм і розробка психологічних основ щодо нормативної регуляції різних правовідносин;
 • Психологічне дослідження особистості злочинця, розкриття мотивації злочинної поведінки;
 • Розробка методів та заходів психологічного впливу з метою викриття злочинців;
 • Дослідження психологічних закономірностей різних видів професійної юридичної практики;
 • Розробка соціально-психологічних основ профілактики злочинів;
 • Дослідження психологічних закономірностей діяльності виправно-трудових закладів по розробці системи заходів по виправленню і перевихованню засуджених.

Предметом юридичної психології є вивчення психічних явищ, механізмів і закономірностей особистості (особи), які проявляються у сфері дії права.

Завдання, які ставить перед собою юридична психологія як наука, прийнято ділити на загальні і одиничні.

Система юридичної психології

Юридична психологія, досліджуючи різноманітні форми психологічних явищ у сфері застосування права, має підпорядковувати їх певній науково обґрунтованій системі, що поєднує комплекс і спрямованість психологічних знань. Система будь-якої науки передбачає виклад логіки дослідження, основних його напрямів, структури

1 2 3 4