Задачи и содержание физического воспитания в дошкольных учебных заведениях

їх ріст і розвиток), що виявляється й підтверджується віковими антропо- та біометричними показниками (зріст, вага, обсяг грудної клітини; робота серця; дихання; опорно-руховий апарат, постава; стан шкіри; гострота зору; слуху, нюху, смаку);

• відсутність хвороб або поодинокі захворювання (два-три дні на рік).

2. Психічне здоров'я внутрішньосистемна основа соціальної поведінки особистості. У ньому відображається стан мозку, коли його вищі відділи забезпечують активну інтелектуальну, емоційну та свідомо-вольову взаємодію індивідуума з довкіллям.

Компоненти психічного здоров'я — інтелектуальний та емоційний.

Інтелектуальне здоров'я норма структурно-функціонального підґрунтя інтелекту, що дає змогу вирішувати різноманітні вербально-логічні завдання.

Емоційне здоров'я здатність до саморегуляції, тобто вміння керувати своїми емоціями. Емоції є джерелами настрою — доброго чи поганого.

Станом психічного здоров'я зумовлюється мислення дитини — позитивне, негативне.

Позитивне мислення — це думки, спрямовані на творення добра, на вияв довіри до людей і життя. Добрі думки — це чиста психічна енергія, яка сприяє швидкому розвиткові мозку та процесам, що відбуваються в ньому. Завдяки цьому збільшується обсяг пам'яті, зосереджується увага, розвивається творча думка.

Негативне мислення ("брудне", зле), навпаки, спричинює фізичні захворювання, відставання у психічному розвитку

Основні показники психічного здоров'я:

• достатній або високий рівень розвитку психічних процесів: уважність, активність, міцність та обсяг пам'яті;

• наявність розумових якостей;

• розвинена мова;

•  доброзичливість, радість.

Психічно здорова дитина ставить перед собою конкретну мету й вірить, що здатна досягти ЇЇ. Цій дитині притаманні творчі здібності у певній сфері, повага до себе й до інших людей, демократичність у стосунках з ними, правдивість. Психічне здоров'я дитини безпосередньо пов'язане зі стійкістю до стресів і дистресів (пізнавальних та емоційних).

3. Духовне здоров'я усвідомлення особистістю свого "Я" як частки природи і суспільства; прояв морально-вольових рис характеру в справах, спрямованих на творення, віра у вищі духовні цінності (у Бога, добро, любов), відповідальність перед іншими людьми, безкорисливість.

Основні показники духовного здоров'я:

• радісне світосприймання;

• чистота думок і спонукань;

• культура мовлення, поведінки;

• віра в Бога;

• наявність морально-етичних якостей.

4. Соціальне здоров'я визначає здатність дитини контактувати з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях. Пріоритетом для соціальне здорових дітей є нестресовий стиль життя.

Основні показники соціального здоров'я:

•  достатнє й зрівноважене спілкування з однолітками та молодшими дітьми, з іншими людьми; старшими за віком і з різним соціальним статусом;

• швидка адаптація до фізичного й суспільного середовища;

• спрямованість на суспільне корисну справу, культура користування матеріальними благами.

Усвідомлення дорослими визначеного змісту понять, які стосуються дитячого здоров'я, дає змогу осягнути величезне значення належних умов життя дитини в дошкільному навчальному закладі та в родині. Організуючи навчання дошкільнят на заняттях, слід водночас пам'ятати про формування різних видів здоров'я.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы