Законодательное обеспечение инновационной деятельности в Украине

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. 1 Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні

1. 2 Законодавча база та державне регулювання інноваційної діяльності в Україні       

1. 3 Концептуальні підходи до законодавчого регулювання інноваційної політики в Україні

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2. 1 Характеристика досліджуваної організації

2. 2 Питання законодавчої бази діяльності технопарків

2. 3 Аналіз законодавчої неврегульованості діяльності технопарку „Інститут монокристалів”

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП 

Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво, що повинно стати найважливішим фактором виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту.

Між економічними відносинами, що існують у процесі здійснення інноваційної діяльності, мірами їхнього господарського регулювання і самими інноваційними процесами у національній економіці існують складні взаємозв'язки. Це об'єктивно вимагає теоретичного аналізу сутності і тенденцій розвитку інноваційної діяльності. Відсутність таких досліджень є однією з причин неможливості сформувати раціональний механізм стимулювання інноваційної діяльності і відставання українського виробничого потенціалу від аналогічних потенціалів інших країн.

Особливу значимість для нашої країни має творче використання досвіду розвинених країн по реалізації мір державної підтримки інноваційних процесів в економіці, що дозволить сформувати діючу вітчизняну систему стимулювання інноваційної діяльності. Актуальність дослідження даних питань зростає в зв'язку з тим, що українська економіка прагне до гідного й органічного входження у світове співтовариство. Подолання відставання практично у всіх галузях і виробництвах припускає посилення інноваційного характеру підприємницької діяльності, формування особливої інноваційної сфери, та законодавчого її регулювання.

Усе вище сказане визначає практичну і теоретичну значимість проблеми, а, отже, і актуальність даного дослідження.

Дослідженням практичних і теоретичних проблем здійснення інноваційної діяльності займалися багато вітчизняних фахівців-теоретиків (Т. У. Буніч, П. Н. Завлін, А. С

Кулагін, Л. И. Леонтьєв, А. Ю. Юданов та ін. ). Закордонні дослідники В. Беренс, Р. Друккер, Д. Кларк, Р. Портер, Й. Шумпетер й ін. розвили сучасну теорію економічних відносин, які відображають інноваційний характер підприємництва у виробничій сфері. Однак велика частина робіт цих учених носить переважно загальнотеоретичний характер чи присвячена рішенню окремих аспектів проблем.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

  • дослідити сутність поняття інновації;
  • проаналізувати стан інноваційної діяльності в Україні;
  • розглянути особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності;
  • на прикладі діючого підприємства, що впроваджує інноваційні проекті розглянути проблеми законодавчого регулювання в цій галузі.

Практична значимість курсової роботи полягає у дослідженні особливостей функціонування інноваційного механізму в Україні та аналізу проблем його законодавчого регламентування.

Предметом курсової роботи є методико-організаційні підходи до дослідження регламентації інноваційної діяльності в Україні.

Об’єктом дослідження виступає законодавче регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність  теми, визначають мета, завдання, практична значимість, предмет та об’єкт дослідження.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>