Защита прав потребителей

План

Вступ

Розділ І. Захист прав споживачів як одне з наших конституційних прав

1. 1. Законодавче регулювання захисту прав споживачів

Розділ ІІ. Права та обов’язки споживачів

Розділ ІІІ. Напрямки удосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів в Україні

2. 1. Шляхи подолання проблем застосування законодавства про захист прав споживачів

2. 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

 Ставши на шлях ринкових перетворень, Україна сьогодні переживає глибоку соціально-економічну кризу. Швидке посилення майнової нерівності та розшарування населення, невпевненість у майбутньому, правова, економічна та соціальна незахищеність громадян країни стають однією з найгостріших проблем. Тому особливу увагу слід приділити питанням, які здатні підвищити захищеність громадян

Насамперед йдеться про безпечність товарів та послуг, які споживає населення та якість яких суттєво впливає на здоров'я громадян і рівень їх життя в цілому. Вирішення вказаних проблем ускладнюється тим, що нові, адекватні ринковим методам господарювання інститути та механізми в Україні ще не сформовані.

 Актуальність теми. Проблема захисту прав споживачів вже давно отримала міжнародне значення і актуальність її теоретичного дослідження навряд чи може викликати сумнів. У світовій практиці вироблений цілий комплекс основоположних прав споживачів, до яких належать права на отримання якісних і безпечних товарів (робіт, послуг), на освіту, інформацію, повне відшкодування заподіяної шкоди, на судовий захист, право на об'єднання в громадська організації і ряд інших.  

Проблема захисту прав споживачів - це комплексна, багатоаспектна проблема, яка безпосередньо пов'язана зі зміцненням національної безпеки держави та захистом її громадян. Вона торкається всього ланцюга виробничих відносин: товаровиробник-торгівля-споживач, і в кожній ланці цих відносин має свої специфіку й особливості.

Захист прав споживачів є актуальним у контексті економічної безпеки. Економічна безпека - це такий стан розвитку національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити матеріальні потреби особи, суспільства, держави. Загрозами економічній безпеці України слід вважати явні чи потенційні дії, що ускладнюють або роблять неможливими реалізацію національних економічних інтересів і створюють небезпеку для соціально-економічної і політичної системи, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи. У зв'язку з цим проблема захисту прав споживачів вимагає від держави цілеспрямованих дій щодо забезпечення основних прав людини.

Метою дослідження є розробка визначень основних теоретичних понять; визначення сфери правового регулювання відносин, що складаються в процесі захисту прав споживачів та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення механізму правового регулювання відшкодування моральної шкоди.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання:

- визначити поняття захист прав споживачів;

- розробити критерії якості товарів та послуг в Україні та світі;

- провести аналіз законодавства України про захист прав споживачів;

- визначити правові гарантії забезпечення належної якості товарів;

- охарактеризувати права споживача у разі придбання ними товару неналежної якості;

-

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные