Связь информатики с другими дисциплинами

школи, так і на рівні вищої освіти. Найпростішим є встановлення зв'язків навчальної інформатики з дисциплінами фізико-математичного циклу. Так, дослідники показали, що зв'язки між інформатикою та математикою й фізикою певною мірою несуть в собі традиційні аспекти міждисциплінарності, а водночас мають новий характер, сенс. Традиційність або типовість ситуації міждисциплінарних зв'язків в літературі розкрита на прикладі застосування математичного апарату як засобу розв'язування пізнавальних проблем фізики чи хімії.

Разом з тим, застосування новітніх комп'ютерних технологій навчання означає не лише застосування певного технічного пристрою (що має бути забезпечено певним масивом знань про нього, дій з ним - тобто техніко-технологічним знанням), а й впровадження новітнього предметного масиву знань - про інформацію, її властивості, місце серед елементів предметного світу тощо. Це означає, що "вписування" інформатики потребує перегляду чи перерозподілу змісту навчальних дисциплін, які стають елементами навчального комплексу.

 Не зупиняючись на деталізації традиційних проявів міждисциплінарних зв'язків навчальних дисциплін інформатики та фізики (при впровадженні комп'ютера як засобу пізнання та навчання), наголосимо на тому, що саме в цьому навчальному "тандемі" виразніше виокремлюється потреба обґрунтування предметної основи загальноосвітньої інформатики, тобто виокремлення тієї царини дійсності, яка представлена її масивом знань. Інформація, яка може (у випадку міждисциплінарних зв'язків інформатики з математикою) представлятися в абстрактній формі, що споріднює поняття "інформація" та "число" тощо, в даному випадку має бути співвіднесена з поняттями "речовина" ("матерія"), "енергія", які в фізиці виступають як абстрактні форми означення певної частини дійсно існуючого - природних явищ. Саме через спроби реалізації цієї необхідності постає перед дослідниками низка досі ще недостатньо опрацьованих питань, відповіді на які зачіпають зміст, за допомогою якого автори підручників та посібників "вписують" інформацію в предметну царину загальноосвітніх природознавчих дисциплін.

Саме той усвідомлений факт, що вивчення інформатики через її предметну царину (що визначається поняттями "інформація", "інформаційні процеси" та ін

) має формувати світогляд, залучати молоду людину, майбутнього фахівця до сучасної наукової картини світу, слугує підставою для проведення міждисциплінарного синтезу, що робить можливим використання світоглядного потенціалу навчання інформатики. З боку курсу інформатики підготовленість до міждисциплінарного синтезу полягає в опрацьованості власної логічної структури та використовуваного понятійного апарату. На адресу останнього висловлено багато зауважень сучасних педагогів щодо недостатнього рівня його опрацьованості, що створює додаткові (й зайві) труднощі в навчальному процесі. Звідси випливає завдання вдосконалення способу навчального подання понятійного апарату інформатики та такого його опрацювання, щоб він набув спорідненої форми чи, принаймні, був співвідносним з понятійним апаратом інших природничо-наукових дисциплін.

Для реалізації міждисциплінарних зв'язків інформатики та інших нормативних дисциплін, що складають зміст загальноосвітньої та професійної підготовки студентів ВНЗ, потрібна певна методична основа. Напрямки пошуку такої методичної основи вже в літературі визначені. Зокрема, один з них визначений опрацюванням актуальної на сьогодні проблеми методики інтегрованого навчання. Остання знайшла вже певні форми втілення, зокрема у вигляді навчально-виховних заходів, призначених для інтеграції змісту знань з різних предметів. Під час цих занять відбувається інтеграція не тільки знань тих, хто навчається, зусиль викладачів кількох предметів у створенні цілісних знань, а й об'єднання навчальних та виховних завдань, мобілізація всіх задатків тих, хто навчається, для розкриття цінності засвоєних знань. Вже є й перші зразки побудови навчальних програм, в яких інформатика є

1 2 3 4

Похожие работы