Связь информатики с другими дисциплинами

інтегрованим компонентом. Методичне опрацювання змісту навчальних дисциплін полягає в систематизації й узагальненні знань, отриманих при вивченні різних предметів, що дає підстави для формування переконання суб'єкта навчального впливу в тому, що розуміння реального світу досягається застосування до пояснення його єдиних, найбільш загальних законів і принципів, які лежать в основі безлічі явищ.

І це співпадає з поширеним уявленням, що інформатика має набути форму інтегрованого курсу і в школі, і у вищому навчальному закладі. Попередній розгляд наукових та дидактичних проблем формування світоглядної культури особистості дав для цього відповідні засади. Проте створення такого інтегрованого курсу - справа дуже непроста як в теоретичному, так і в практичному аспектах. В теоретичному тому, що "інтеграція" змістів не означає простої сумації, додавання одного змісту до іншого навчальних дисциплін. Інтегровані курси, на відміну від комплексних (які можуть розглядатися як пропедевтична основа інтегрування), забезпечують формування системи знань, спираючись на наукову картину світу. Тобто, вимагається дуже ретельний та ґрунтовний перегляд тих "блоків", з яких має бути збудована нова цілісність.

Досвід неодноразових спроб у минулому змінити зміст освіти, обмежуючись деякими "покращеннями", набув повчальної актуальності за умов інформатизації освіти, коли створилася ще раз нагода впевнитися в нагальності істотного змістового оновлення навчальних дисциплін, що створювалися в "доінформаційну", "докомп'ютерну" добу.

Якщо намагатися зробити методично-методологічний висновок із досвіду минулих "поразок" спроб, то він полягає в тому, що зміст й методика навчання є органічно пов'язаними

А тому перехід до нової, інформаційної технології навчання потребує істотного оновлення й змісту будь-якої навчальної дисципліни. Це створює певні передумови для подальшої інтеграції освітніх дисциплін, що торкаються в тій чи іншій мірі спільних з інформатикою предметів вивчення. Особливо нагальною така інтеграція представляється внаслідок визнання пріоритетності завдання формування інформаційної культури особистості майбутнього фахівця. Охарактеризоване вище схематичне визначення змісту цієї комплексної характеристики потрібних особистісних та професійних якостей фахівця дозволяє бачити необхідність співпраці численного колективу викладачів - і педагогів, і психологів, і математиків, і філософів, і правознавців та ін. Та щоб ця співпраця була успішною, потрібно досягти ефективного розподілу функцій, які в сукупному результаті навчально-виховної діяльності і створять необхідний обсяг навичок, знань, вмінь, що складуть підвалини ІКО майбутнього фахівця.

Для цього, знову таки, можна шукати допомоги в наявному досвіді щодо методики інтегрованого навчання. Внаслідок поєднання знань з різних дисциплін та утворення загальнонаукових знань відбувається не простий приріст інформації, а формується нова структура міжнаукових знань з притаманними лише їй відношеннями частин та елементів, з новими властивостями, своєрідними навчальними та виховними можливостями.

Думається, що внаслідок первинного об'єднання навчальних дисциплін у ВНЗ на ґрунті інформаційної технології навчання, яке в подальшому може розвиватися в нову міждисциплінарну структуру (освітню галузь), можна очікувати, що завдання формування інформаційної культури особистості майбутнього фахівця постане як загальне завдання, тобто набуде також міждисциплінарного статусу.

За практичною відсутністю "зверненості" до сучасного циклу інформаційних наук та напрацьованого ними наукового доробку з боку різних навчальних дисциплін, повноцінне формування ІКО майбутнього фахівця засобами виключно інформатики стає досить проблематичним завданням. Тому обговорювана в дослідженні проблема інтеграції навчальних дисциплін як дидактична умова формування ІКО майбутнього фахівця має знайти нові, більш урізноманітненні форми реалізації,

1 2 3 4

Похожие работы