Деловой украинский язык 5

План

1. Службові записки.

2. Протокол. Витяг з протоколу.

3. Класифікація листів.

4. Реквізити листа та їх оформлювання.

5. Етикет ділового листування.

6. Оформлювання листа.

7. Різні типи листів.

8. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

9. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

10. Проблеми сучасного термінознавства.

11. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.

12. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 

1. Службові записки.

Під загальним терміном службові записки найчастіше розуміють такі різновиди довідково-інформаційних документів: доповідна записка, пояснювальна записка, рапорт.

Реквізити службових записок:

 1. Адресат {Керівникові проекту "Україна дітям" Висоцько-муА. В. ; Ректорові Націонаїьиого економічного університету імені Вадима Гетьмана).
 2. Адресант {кафедра історії та культури української мови; доцента кафедри філософії Козачука С. В. )
 3. Назва виду документа.
 4. Заголовок (про відрядження, про запровадження державного іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), про порушення трудової дисципліни).
 5. Текст.
 6. Дата.
 7. Підпис.

Доповідна записка - це документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляють про певний факт, подію, подають звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань.

За змістом доповідні записки поділяють на інформаційні, звітні, ініціативні, за походженням - внутрішні, зовнішні.

Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним, для зручності поділятися на частини. Текст доповідної записки має дві частини - описову в якій висвітлюється ситуація, що склалася; у другій частині сформульовані висновки і пропозиції або прохання, способи їх виконання.

Якщо доповідна записка надсилається з установи або структурного підрозділу, то підписується керівником, укладається на бланку і має, окрім зазначених реквізитів, вихідний реєстраційний номер.

 

2. Протокол. Витяг з протоколу.

 Протокол – документ, що відбиває процес і результат роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення зборів, засідань, нарад, конференцій, обговорень тощо

За обсягом фіксованої інформації протоколи поділяють на:

 • стислі – записують порядок денний, прізвища доповідачів, назву питання, формулюють ухвалу;
 • повні – крім порядку денного, ухвали, стисло фіксують виступи доповідачів, інших осіб, які беруть участь у роботі колегіального органу;
 • стенографічні – весь хід засідання записують дослівно.

Реквізити протоколу:

 1. 1. Назва виду документа (Протокол).
 2. Індекс (номер).
 3. Дата.
 4. Місце засідання.
 5. Гриф затвердження (якщо протокол підлягає затвердженню).
 6. Заголовок до тексту.
 7. Текст.
 8. Підпис голови.
 9. Підпис секретаря.

Вимоги до оформлення протоколу

Протокол оформлюють на загальних бланках формату А4.

Датою протоколу є дата засідання. Протоколи мають порядкову нумерацію з початку року, яка водночас означає й кількість проведених засідань

У тексті протоколу виділяють дві частини:

 • вступна частина має постійну інформацію та змінну. Слова: Голова, Секретар, Присутні пишуть від лівого берега. Прізвища присутніх і запрошених подають за абеткою. Якщо їх кількість перевищує 15, до протоколу додають список присутніх, а у вступній частині протоколу вказують загальну кількість: Були присутні 130 осіб. Вступну частину протоколу закінчують порядком денним. Слова Порядок денний друкують від лівого берега, кожний пункт якого нумерують і записують з нового рядка. Питання формулюють у називному, а не у знахідному.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за II семестр 2009 2010 навчальний рік.
 2. Завдання членів кафедри з поліпшення запровадження кредитномодульної системи навчання.
 3. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
 4. Наукова робота студентів у проблемних групах.
 • Основна частина тексту протоколу складається з розділів, які відповідають пунктам порядку денного.

Текст кожного розділу будують за схемою:

 1. СЛУХАЛИ:2. ВИСТУПИЛИ:3. УХВАЛИЛИ:

Після двокрапки з абзацу пишуть прізвище й ініціали доповідача, через тире – короткий виклад тексту виступу. У тих випадках, коли текст доповіді додають, виступ не записують, а після прізвища доповідача вказують: текст доповіді додається.

Якщо на зборах проводять вибори таємним голосуванням, результати оформлюються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається склад комісії, а в другому – результати голосування: За Федоренка С. В. 10 голосів, проти 1, утримався 1.

Протокол засідань комісій підписують усі члени комісії.

Витяг з протоколу – це відтворення частини протоколу, яка стосується розгляду окремого питання. Його складають, надсилають (або передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Реквізити:

 1. Назва виду документа. 2. Заголовок протоколу.
 2. Дата протоколу. 4. Текст витягу.
 3. Дата складання витягу. 6. Підпис секретаря або голови засідання.
 4. Печатка.

Від протоколу витяг відрізняється тим, що в ньому подається ухвала лише з одного питання, тому порядок денний не зазначається. Витяг засвідчується підписами голови та секретаря зборів і скріплюється печаткою.

У протоколі роблять помітку про витяг, а також зазначають, кому його вручено або надіслано.

 

1 2 3 4

Похожие работы