Государственная таможенная служба и ее правовой статус

З метою організації державного управління митною справою в Україні в 1991 р. , як зазначалося, був створений Державний митний комітет України. Зазначений комітет функціонував до 8 лютого 1997 р. , коли відповідно до Указу Президента України він був ліквідований і створена Державна митна служба України. Цим же Указом було затверджено Положення про дану службу. Відповідними указами Президента до нього неодноразово вносилися зміни. Останнє ж Положення про Державну митну службу України затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 р. У ньому визначені завдання, повноваження, структура митної служби та врегульовані інші питання. Згідно з цим Положенням Державна митна служба України (Держмит-
служба України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи. Діяльність її спрямовується і коорди­нується Кабінетом Міністрів України.

У своїй роботі Держмитслужба керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також положенням про неї.

Основними завданнями даної служби є: забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи; захист економічних інтересів України; контроль за дотриманням законодавства України про митну справу; використання засобів митно-тариф­ного та нетарифного регулювання під час переміщення через мит­ний кордон України товарів та інших предметів; удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями; здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи.

Крім того, Держмитслужба України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень вона організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Наявність закріплених за Держмитслужбою України основних завдань обумовлює здійснення нею відповідних повноважень, реалізація яких дає змогу їй виконувати ці завдання

Повноваження, як і завдання, є невід’ємними елементами компетенції та правового статусу будь-якого органу, зокрема Держмитслужби України. Відповідно до Положення про неї вона має такі повноваження: організовує та контролює діяльність митних органів; забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов’язкових платежів), справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи; вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять культурне або історичне надбання українського народу; сприяє у межах своєї компетенції здійсненню заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну, а також прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності; розробляє та виконує самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушення митних правил та їх припинення; організовує та контролює відповідно до законодавства проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил; веде митну статистику; веде разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності; здійснює верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України; здійснює в межах своєї компетенції державну політику у сфері охорони державної таємниці, контроль за забезпеченням її охорони у системі митних органів України, а також організаційно-технічні заходи щодо застосування засобів криптографічного й технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою згідно із законодавством, та додержання посадовими особами митних органів України вимог законодавства стосовно порядку одержання, використання, поширення та збереження такої інформації; реалізовує у межах своєї компетенції державну кадрову політику; бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту її працівників; створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і навчальні заклади; організовує реконструкцію та спорудження пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення; здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління; забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює в установленому законодавством порядку інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань митного законодавства; бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України; виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Крім того, Держмитслужба України має право: залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції; представ­ляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України; одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; скликати у певному порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Слід зазначити, що Держмитслужба України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав. Вона здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні мит­ниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, а ще в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У разі потреби Держмитслужба України видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти. Нормативно-правові акти її підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку. Крім того, у випадках, передбачених законодавством, рішення Держмитслужби України є обов’язковими до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами.

Діяльність Держмитслужби України очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України у визначеному законом порядку. Він має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Заступники виконують за дорученням голови окремі його функції, заміщають його в разі відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держмитслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в даному органі утворюється колегія у складі його голови (голова колегії), заступників голови за посадою, працівників Держмитслужби України та інших митних органів. Членів колегії затверджує і звільняє від виконання обов’язків Кабінет Міністрів України за поданням голови.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій з основних напрямів діяльності митних органів, обговорення найголовніших програм та інших питань у Держмитслужбі України може створюватися наукова рада з учених та висококваліфікованих спеціалістів.