Граждане как участники аграрных правоотношений

План

1. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.

2. Права та обов’язки членів кооперативних сільськогосподарських підприємств.

3. Поняття і особливості права засновництва та права участі громадян в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

4. Права та обов’язки громадян у корпоративних с/г підприємствах

5. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства та права участі громадян в підприємствах кооперативного і корпоративного типів.

6. Правовий статус найманих працівників у сільському господарстві.

 

  1. Поняття права членства в с/г підприємствах кооперативного типу.

Правовою основою членства у с/г підприємстві кооперативного типу є норам ст. 36 Конституції України, згідно з якою громадяни України мають право об’єднуватися в політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод, та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Право членства у с/г підприємствах кооперативного типу становить собою сукупність правових норм, в тому числі і локального характеру, якими встановлені правила і порядок вступу до цих підприємств, права та обов’язки членів, а також підстави припинення перебування громадян у складі членів с/г кооперативних підприємств. До підприємств кооперативного типу належать с/г кооперативи, спілки селян, ФГ.

Згідно ст. 8 ЗУ "Про с/г кооперацію” членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-ти річного віку і виявили бажання брати участь у його діяльності. Закон розрізняє 2 виду членства –дійсний член кооперативу та асоційований член кооперативу. Членами кооперативу м. б. як фізичні, так і юридичні особи.

Дійсними членами кооперативу визнаються фізичні та юридичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у встановлених статутом розмірах, приймають участь у спільній трудовій діяльності (у с/г обслуговуючих кооперативах – у спільній господарській діяльності), визнають і дотримуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу в управління справами кооперативу за правилом "один член кооперативу – один голос”.

Асоційованими членами кооперативу визнаються особи, що зробили пайовий внесок у створення та розвиток кооперативу і користуються правом дорадчого голосу в управлінні кооперативом. Таким чином, на відміну від дійсних членів, асоційовані не приймають особистої участі у виробничій діяльності кооперативу, мають тільки право дорадчого голосу і виступають як інвестори. Члени кооперативу можуть переоформити членство в кооперативі на асоційоване, в порядку, визначеному статутом.  

Право членства в с/г кооперативних підприємствах характеризується такими основними рисами: це право загальне – членами кооперативних підприємств можуть бути будь-які особи; це особисте право, його реалізація здійснюється на власний розсуд; це рівне право для усіх громадян незалежно від віку, статі, освіти.

Порядок і умови вступу в члени кооперативу визначені в Законі та конкретизуються у статуті кооперативу

Чинне законодавство встановило вік, до досягнення якого фізична особа не може бути прийнята до членів кооперативу – 16 років.  Громадянин може реалізувати право членства лише в одному с/г кооперативному підприємстві тотожного напрямку діяльності.  Ч. 3 ст. 8 встановила, що фізичні або юрид. особи можуть бути членами кількох обслуговуючих кооперативів, різних за напрямами діяльності.

Основними умовами вступу до членів підприємства є волевиявлення особи, яка бажає стати членом кооперативу та наявність волі вищого органу самоврядування кооперативу, а також внесення вступного та пайового внесків (для асоційованих членів – пайового внеску). Порядок прийняття осіб до членів підприємства передбачає подання ними письмової заяви до правління підприємства, яка має бути розглянута у присутності заявника на засідання правління. На правління покладається обов’язок розглянути заяву та прийняти рішення: рекомендувати (або ж не рекомендувати) особу, яка подала заяву, вищому органові управління прийняти чи ні її до членів кооперативу. Тобто рішення правління (або голови правління) про прийняття до кооперативу підлягає схваленню загальним зборами. Загалом порядок прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом кооперативу.

У особи, прийнятої до членів підприємства, право членства виникає з моменту прийняття рішення правління кооперативу.

  1. Права та обов’язки членів кооперативних с/г підприємств.

Усі члени с/г підприємств кооперативного типу мають певні юридичні права і несуть обов’язки. Їх відмінності лежать в основі розмежування на дійсних та асоційованих членів. Це стосується прав щодо вступу до членів підприємств, управління підприємством, трудової участі, припинення членства, порядку розрахунків із вибувшими членами підприємств тощо. Отже, можна назвати трудові, управлінські, майнові права та обов’язки членів с/г кооперативних підприємств.

Головними серед прав та обов’язків членів с/г підприємств є трудові права та обов’язки. Трудовим та аграрним законодавством регулюються відносини щодо організації, дисципліни, оплати, охорони праці, дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення трудової дисципліни.  Трудові обов’язки покладаються лише на дійсних членів підприємства (щодо членів с/г обслуговуючого кооперативу – обов’язок участі у господарській діяльності кооперативу). Для асоційованих членів таких обов’язків не передбачено.

Право на відпочинок членів підприємств забезпечується встановленням тривалості робочого дня, наданням щотижневого відпочинку, щорічних оплачуваних відпусток. Умови та порядок надання відпусток визначаються Правилами внутрішнього розпорядку та ЗУ "Про відпустки” (не менше 24 к. д. ). Можуть надаватися додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці. Підприємства мають право встановлювати своїм членам додаткові пенсії (розміри визначають самостійно).

1 2 3 4