Информационная война и информационная преступность

країн, змістом якої є перегляд кримінального законодавства в напрямку розширення системи злочинів, про які йшлося вище, тобто, умисних злочинів, засобом скоєння яких виступає інформаційна зброя, або ж які мають предметом інформацію або інформаційні права (й необережних злочинів в інформаційній сфері, які є меньш різноманітними, ніж прояви інформаційної війни, та меньш чисельними). В умовах інформаційного суспільства може мати місце перехід окремих правопорушень з категорії проступків до категорії злочинів, з відповідним закріпленням в законодавстві.

Злочин та злочинність співвідносяться як конкретне та загальне, при цьому множина певних злочинів проявляє системно-структурні риси та інші особливості, не властиві кожному окремому злочинові. Сьогодні цілком впевнено можна констатувати факт існування “інформаційної” злочинності, однак неможливо вести мови про те, що інформаційна війна та злочинність являють собою зовсім різні явища, які не перетинаються (нагадаємо, що більшість дослідників феномену інформаційної війни в якості прикладів її проявів наводять саме випадки скоєння злочинів). Однак з урахуванням точок зору різних авторів щодо активного, цілеспрямованого, наступального та умисного характеру ведення інформаційної війни та її окремих проявів, а також положень теорії права та науки кримінального права, кримінології, які розкривають поняття “правопорушення”, “злочин” та “злочинність”, можна дійти висновку про те, що поняття “інформаційна війна” та “інформаційна злочинність” не є тотожніми: з одного боку, зміст поняття “інформаційної” злочинності є більш широким, а з іншого – більш вузьким порівняно зі змістом поняття “інформаційна війна”. Перше пов’язане з умисним, спланованим характером ведення інформаційної війни та її окремих проявів (як визнаних, так і не визнаних злочинними відповідно до норм кримінального закону), в той час, як до структури інформаційної злочинності можуть входити злочини не лише умисні, а й вчинені з необережності, що зумовлює відповідно ширший зміст поняття “інформаційна” злочинність. Разом з тим, розглядатися як злочинне може лише діяння, що передбачене кримінальним законом, однак інформаційна війна може діставати вияв в різноманітних діяннях, в тому числі й таких, які не передбачені відповідними нормами кримінального закону конкретної держави чи декількох держав. В останньому випадку інформаційна війна постає як більш багатопланове явище порівняно з інформаційною злочинністю, і більш вузький зміст поняття “інформаційна” злочинність зумовлений тим, що в структуру останньої включаються лише ті прояви інформаційної війни, які визнані злочинними в нормах кримінального закону. Все це, однак, не виключає перспективи повного включення проявів інформаційної війни до системи так званих інформаційних злочинів, оскільки остання потенційно є здатною до розширення, поповнюючись за рахунок введення нових складів. Вищевикладені положення, власне, й розкривають характер взаємозв’язку інформаційної війни та “інформаційної” злочинності, важливість та актуальність дослідження якого постійно підвищується в інформаційному суспільстві. Остання, як і інформаційна війна, не є продуктом виключно інформаційного суспільства, однак саме в ньому набуває фактично необмежених перспектив свого подальшого розвитку. З іншого боку, лише в інформаційному суспільстві “інформаційна” злочинність та інформаційна війна набувають самостійного значення в якості об’єктів наукових досліджень, оскільки інформація втрачає свою уявну ефемерність, та може розцінюватися не лише як повноправний об’єкт суспільних відносин, але й як потенційний предмет посягань, що потребує захисту, та одночасно як небезпечний засіб скоєння посягань.

Системний характер злочинності вцілому дозволяє дійти певних висновків. Невизнані злочинними – поки що (в умовах становлення інформаційного суспільства) – прояви інформаційної

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы