Информационные ресурсы сети Internet

когнітивна психологія, інтерфейс користувача. Для подальшої роботи з аналізу мультимедіа введемо більш чітке поняття мультимедійного об’єкта. Це об'єкт, відтворений за допомогою комп'ютера і здатний впливати на одне або кілька людських почуттів – зір, слух тощо. Слід зазначити, що основна частина інформації надходить через зір і слух, тому, розглядаючи мультимедіа, враховують вплив тільки на ці почуття (хоча в окремих випадках тактильна інформація також може відтворюватися за допомогою технічних пристроїв,  наприклад, тактильного монітора).

Під мультимедійним об’єктом (МО) розумітимемо інформацію, подану в електронній формі, яка не є символьно-текстовою та може інтерпретуватися спеціалізованим програмним забезпеченням і периферійними пристроями виведення таким чином, щоб впливати на органи почуттів користувача.

Гіпермедійний інформаційний ресурс (ГІР) – це ІР, який містить МО або посилається на них (приміром, через гіперпосилання).

Контекст МО складається з контенту (вмісту) та метаопису ГІР, який містить посилання на цей МО, та метаопису самого МО. Метаописи як МО, так і ГІР можуть бути відсутні.

Пошук мультимедіа виконується існуючими інформаційно-пошуковими системами (ІПС) з низькою релевантністю. Важливо відмітити, що у випадку, коли пошук здійснюється у такому динамічному середовищі, як Інтернет (на відміну від, приміром, електронних бібліотек), кожен ресурс потрібно індексувати знову при звертанні до нього. Тому семантичний аналіз контента мультимедіа, що потребує великих обчислювальних ресурсів, не є ефективним.

Існуючі ІПС індексують МО за контекстом та назвами, вони не враховують семантичну спрямованість ІР, які на них посилаються. Пошук здійснюється за ключовими словами.

Більш корисною для пошуку є обробка вмісту ГІР, у якому зустрічається посилання на МО в текстових документах (сучасні ІПС дозволяють знаходити html-документи, документи у форматі MS Word та PDF, презентації MS PowerPoint тощо), та метаописи як самого цього документа, так і мультимедіа

Щоб аналізувати цю інформацію, потрібно з'ясувати, які типи МО подані в Інтернеті, в яких структурних елементах html-сторінки розміщуються посилання на них, які формати та елементи використовуються для їх метаописів і які знання про семантику МО можна здобути з цієї інформації.

Мультимедійна інформація може бути подана у різних формах: у вигляді зображень, графіки, 3D-моделей, аудіо,  відео тощо (рис. 1). Загальноприйнятої класифікації МО на сьогодні немає, хоча цьому питанню приділяється значна увага. Оскільки МО різняться між собою за типом, фізичною сутністю і форматам, на семантичному рівні необхідно, абстрагуючись від фізичної сутності об'єктів, виділити характеристики, які є загальними для всіх ГІР або специфічними  для кожного окремого типу.  

Рис. 1. Види інформаційних ресурсів Інтернету

Джерелами інформації, до яких система переадресує запит користувача, можуть бути як локальними, так і глобальними ІПС. Надалі розглядається пошук МО тільки серед тих ІР Інтернету, доступ до яких здійснюється за протоколом http (а не ftp).

2. Стандарти подання та класифікація ГІР

Зазвичай користувач, який хоче найти певний МО, може визначити його тип (вибрати з набору запропонованих). Проаналізуємо найбільш поширені підходи до класифікації ГІР.

Стандарт подання мультимедійної інформації MPEG. Експертна група Moving Picture Experts Group Об'єднаного Комітету зі Стандартизації запропонувала сімейство стандартів подання мультимедійної інформації MPEG. MPEG-7 («Multimedia Content Description

1 2 3 4 5 6