Информационные системы депозитарной деятельности

клієнт ІС — один з активних елементів Системи. У його розпорядженні знаходиться АРМ «Віддалений Учасник ІС», що має автономну в ІС власну базу даних, яка дає змогу клієнту працювати із Системою в режимі «off-line». Обмін інформацією між клієнтом і ІС здійснюється за допомогою комп’ютер­ного модемного зв’язку. Залежно від прав у Системі, віддалений клієнт має визначені можливості, але загальна схема його роботи незмінна: він формує запити до Системи і відправляє їх у Центральний офіс (ЦО). З ЦО він одержує відповідь на запити, сформовані ним раніше. Обмін інформацією між віддаленим Учасником і Системою здійснюється за допомогою комп’ютерного модемного зв’язку. Віддалений Учасник може виконувати роль віддаленого реєстратора, основною функцією якого є прийом доручень від своїх клієнтів і формування заявок на розміщення ЦП на рахунках Депо з переоформленням прав володіння. Існують дві моделі розрахунку і виплати дивідендів, що дають змогу організувати проведення даної процедури у такий спосіб, щоб інформація про поточний стан виплати була доступною практично в будь-який момент. Основна модель орієнтована на використання в організаціях, що здійснюють депозитарне обслуговування і розрахунок та виплату дивідендів (або процентних прибутків) по цінних паперах, які враховуються на рахунках Депо, причому як по власних цінних паперах, так і по цінних паперах інших емітентів. Дана модель потребує наявності інтегрованої системи хоча б у рамках «Операційного дня Депозитарію». Підсистема «Розрахунок і виплата дивідендів» призначена для розрахунку, розподілу і виплати дивідендів власникам цінних паперів за реєстрами, сформованими адміністратором реєстрів «Операційного дня депозитарію»
Підсистема уможливлює проведення розрахунків і виплати у валюті, якщо перелік цінних паперів, включених до реєстру, дає змогу вибирати валюту виплати.
  • Відмінність моделі «Автономної виплати дивідендів» полягає в тому, що вона дає змогу організувати процес виплати за заздалегідь підготовленим реєстром власників цінних паперів, переданим у систему для проведення виплат. Організація укладає договір з емітентом цінних паперів на надання йому права генерального агента з виплати дивідендів. Реалізуючи договір, емітент поставляє генеральному агенту повний реєстр акціонерів із нарахованими дивідендами, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для їх виплати. У рамках підсистеми «Віддалена виплата дивідендів» можлива організація проведення виплати дивідендів власникам ЦП через агентів з віддаленої виплати. У такому разі генеральним агентом називається організація, уповноважена емітентом на проведення виплати за зведеним реєстром (у разі першої моделі ним є сам емітент). Агентом з виплати дивідендів називається організація, як правило, віддалена від Центру, що уклала договір із Центром про проведення виплати частині акціонерів зведеного реєстру, які мешкають або бажають одержувати дивіденди в регіоні розташування цієї організації, незалежно від місця придбання акцій. Програмний модуль АРМ «Бухгалтер» призначений для виконання таких функцій: Організації руху коштів по балансових рахунках у разі проведення власної емісії цінних паперів. Організації руху коштів, отриманих на сплату за цінні папери емітенту клієнтом Депозитарію, що депонував свої цінні папери в Депозитарій як для первинного розміщення, так і для пов­торного обігу. У такому разі сформовані Системою банківські меморіальні ордери стосуються рахунків, що відкриті емітентом у банку і зазначені в договорі між Депозитарієм і емітентом. Здійснення грошових передоплат при проведенні операцій із ЦП за принципом «постачання проти платежу». Автоматичне формування платіжних документів, контроль їхнього проходження і можливість реагування на результуючий стан цих документів, рух
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12