Информационные системы депозитарной деятельности

цінних паперів по рахунках Депо учасників угоди тільки після одержання підтвердження про проведену передоплату — усе це виконується в комплексі і дає змогу Системі реалізувати принцип «постачання проти платежу». При реєстрації угод із цінними паперами Системою формуються платіжні документи про сплату податку на операції з цінними паперами учасниками угоди. Крім того, у разі одержання грошових коштів громадянами від продажу цінних паперів Си­стема при формуванні платіжних документів нараховує прогресивний податок на одержану суму грошей від продажу цінних паперів відповідно до чинного законодавства. Виплата дивідендів готівкою і безготівковим перерахуванням. Системою формуються як касові документи для виплати дивідендів готівкою, так і банківські меморіальні ордери для безготівкових перерахувань.

Система електронних розрахунків дає змогу здійснювати оформ­лення торгових операцій з цінними паперами в режимі реального часу. Ця система безготівкових розрахунків для виконання угод по цінних паперах із виконанням принципу «постачання проти платежу» дає змогу мінімізувати терміни виконання угод, зменшує ризик і собівартість операцій. Нині майже всі ліцензовані зберігачі України, що розташовані у її 14 промислових центрах, є учасниками автоматизованої депозитарної системи ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз». Для здійснення депозитарної діяльності кожен зберігач користується програмним комплексом, розробленим фахівцями МФС, який має назву «Автоматизована система оброблення інформації депозитарної системи ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (рис. 3). Під автоматизованою системою оброблення інформації депозитарію «Міжрегіональний фондовий союз» (АСОІД МФС) розуміється сукупність системного і прикладного програмного забезпечення (ПЗ), комплексу технічних засобів (КТЗ) і низки організаційних заходів, призначених для автоматизації процесів депозитарної діяльності в депозитарії МФС та у зберігачів — учасників депозитарію МФС [30].  

Рис

3. Вікно Web-сторінки ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»

Метою розроблення АСОІД було створення багаторівневої (депозитарій — зберігачі — філії зберігачів) автоматизованої депозитарної системи, в якій були б мінімізовані ризики при виконанні операцій з цінними паперами. Для цього в АСОІД реалізовані такі вимоги:

  • функціональна повнота АСОІД: у системі існує два види обліку — аналітичний (передбачає кількісний облік цінних паперів на рахунках за номерами й серіями) та синтетичний (облік на рів­ні балансових рахунків);
  • застосування при розробленні надійних передових клієнт-серверних технологій;
  • забезпечення захищеного обміну інформацією між складовими АСОІД: ПЗ депозитарію МФС та ПЗ зберігачів-учасників / філій зберігачів;
  • забезпечення внутрішньої інформаційної безпеки;
  • відкритість системи для контролю з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПЗ АСОІД призначене для автоматизованого обліку зберігання та обігу цінних паперів у документарній і бездокументарній формах на рівнях депозитарію МФС та зберігачів-учасників/фі­лій зберігачів, які підключені до депозитарію за допомогою електронної пошти, і розв’язує таку низку завдань:

1.  Автоматизоване ведення узагальнених рахунків у цінних паперах зберігачів-учасників на рівні депозитарію.

2.  Автоматизоване ведення узагальнених рахунків у цінних паперах філій зберігачів та рахунків у цінних паперах (далі — рахунків) депонентів зберігачів — юридичних та фізичних осіб на рівні зберігача.

3.  Автоматизоване ведення рахунків депонентів філій зберігачів — юридичних та фізичних осіб на рівні філії зберігача.

4.  Автоматизоване виконання адміністративних операцій (відкриття/закриття рахунків депонентів, зміна інформації про депонентів, місця, види зберігання і параметри цінних паперів на рахунках). До них належать:

  • введення/коригування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12