Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

значення низки параметрів для кожної функції.

Оскільки значення функції ефективності є тільки наближеним оцінками досить високої ефективності і можуть з нею не збігатися, то необхідно передбачити ряд механізмів для запобігання збит­ків від неточного рівня досить високої ефективності.

Одним з таких засобів у програмі є механізм, який називають зупиненням втрат (Stop Loss). Дія цього механізму організована в такий спосіб: у кожний момент для кожного інструмента з портфеля, для кожного типу позицій (довгі і короткі) за обраною грав­цем функцією зупинення втрат (для цього інструмента) обчислюється величина зупинення. Для кожного інструмента і кожного типу позицій підраховується поточна оцінка капіталу відкритих позицій, а також максимальна оцінка капіталу відкритих позицій за період з моменту відкриття першої незакритої на даний момент позиції до поточного моменту. Якщо різниця між максималь­ним і поточним капіталом більша, ніж величина зупинення, помножена на максимальний капітал і поділена на 100, то виробляється команда щодо закриття всіх позицій даного типу по цьому інструменту. Інакше кажучи, механізм зупинення втрат не дає можливості досягнутому виграшу зменшитися більше, ніж на визначений величиною зупинення відсоток.

Іншим механізмом запобігання втрат, реалізованим у програмі, є механізм зупинення меж (Stop Profіt). Він улаштований у такий спосіб: у кожний момент для кожного інструмента за обраною гравцем функцією зупинення меж (для цього інструмента) визначаються два числа: верхня і нижня межі ціни. Якщо в наступний момент ціна продажу перевищує верхню межу ціни, обчислену у попередній момент, то виробляється команда закриття довгих позицій по цьому інструменту. Відповідно, якщо ціна купівлі менша нижньої межі ціни, то виробляється сигнал для закриття коротких позицій

Гравець може для кожного інструмента вибирати свої функції зупинення втрат і зупинення меж зі списку допустимих функцій, а також вибирати значення параметрів, що входять у ці функції.

Розглянемо механізми, що мають загальний характер і які призначені для всього портфеля.

Першим загальним механізмом, спрямованим на запобігання збитків, викликаних неправильним визначенням інструмента для вкладення засобів, є механізм екстремального вибору. Зміст роботи цього механізму полягає в тому, що вільні в даний момент засоби розміщаються не тільки в інструменті із максимальною ефективністю, а й в інструментах, що мають близьку до максимальної ефективність. Формально цей механізм діє в такий спосіб: за функцією екстремального вибору, що задається гравцем, у кожен момент обчислюється деяке число, яке називається параметром вибору. Визначається максимум із двох величин: максимуму із усіх позитивних нижніх ефективностей (ліва межа інтервальної функції ефективності) і максимуму з модулів усіх негативних верхніх ефективностей (права межа інтервальної функ­ції ефективності). Потім ця величина зменшується на відсоток, що дорівнює параметру вибору, і одержується екстремальна межа. Всі інструменти, для яких або позитивна верхня ефективність менша від екстремальної межі, або модуль негативної верхньої ефективності менший, ніж екстремальна межа, не рекомендуються до відкриття позицій (у деяких варіантах рекомендується закриття позицій). Ті інструменти, для яких позитивні верхні ефективності перевищують екстремальну межу, рекомендуються до відкриття довгих позицій. Якщо ж модуль нижньої негативної ефективності перевищує екстремальну межу, то рекомендується відкривати короткі позиції по цьому інструменту.

Наступним загальним механізмом є поріг ефективності. Він не допускає відкриття позицій з низькою ефективністю, що відповідає

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы