Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

з якою укладено договір або від якої отримано замовлення; предмет договору або замовлення; термін дії договору (у разі дострокового розір­вання договору вказується дата розірвання).

Картка обліку операцій має містити таку інформацію: порядковий номер картки, який повинен збігатися з порядковим номером у журналі реєстрації договорів; дату та номер укладеного договору; повну назву юридичної особи контрагента або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи контрагента; термін дії договору (у разі дострокового розірвання — причину розірвання); дату отримання від клієнта або покупця цінних паперів грошових коштів за договором та/або замовленням, їх суму; у разі виконання договорів комісії зазначається дата та номери договорів, укладених для виконання договорів комісії; дату отримання цінних паперів від клієнта або продавця цінних паперів, назву цінних паперів (емітент, вид), номінальну вартість одного цінного папера, кількість цінних паперів і загальну вартість, за якою вони обліковуються в балансі (у разі оплати цінних паперів іноземною валютою зазначається сума еквівалента в національній валюті за курсом Національного банку України на день оплати, найменування валюти і сума); дату перерахування або видачі грошових коштів клієнту або продавцю цінних паперів, їх суму (у разі оплати цінних паперів іноземною валютою зазначається сума еквівалента в національній валюті за курсом Національного банку України на день оплати, найменування валюти і сума); дату передачі цінних паперів клієнту або покупцю, назву цінних паперів (емітент, вид), номінальну вартість одного цінного папера, кількість цінних паперів і загальну вартість, за якою вони обліковуються в балансі; реквізити документів, що підтверджують отримання або видачу грошових коштів або цінних паперів (такими документами є: акт приймання-передавання цінних паперів або номер та дата передавального доручення, виписка з депо-рахунка (для бездокументних цінних паперів), виписка з особового рахунка та ін.); сума комісійної винагороди та інших витрат, пов’я­заних із виконанням договору — у разі виконання комісійної діяльності або діяльності з випуску цінних паперів.

Картки ведуться по кожному договору окремо. Операції в карт­ці також реєструються в хронологічному порядку.

Ведення картки відбувається в електронному вигляді з обо­в’язковим забезпеченням можливості роздруковування в будь-який час на вимогу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і її територіальних органів. Обов’язково один раз на квартал або після закінчення терміну дії договору картка роздруковується, завіряється керівником та головним бухгалтером (чи їх заступниками) і печаткою торговця цінними паперами. Картки зберігаються протягом трьох років після закінчення терміну дії договору. У разі виконання комісійної діяльності або діяльності з випуску цінних паперів договори, що укладені з метою виконання такої діяльності, зазначаються в картці.

Торговець цінними паперами має вести картки в електронному вигляді у такий спосіб, щоб була забезпечена можливість відновлення втраченої інформації.

На підставі введеної інформації у електронну картку відбувається формування звітів за обсягами здійснених угод, а також формування довідок щодо цінних паперів, які є у власності (резер­ві) торговця ЦП.

Отримана в результаті розв’язання завдань з обліку інформація призначена для прийняття подальших рішень та розпоряджень керівників відділу, крім того, на основі вихідної інформації даного завдання формуються вхідні дані для завдання з аналізу щодо привабливості цінних паперів, які є в резерві у компанії, портфель цінних паперів, здійснюється аналіз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы