Информационные системы и технологии (ИСТ)

style="font-size: АСУ мають широкий спектр застосування: від автоматизації базових функцій підприємства до автоматизації прийняття управлінських рішень. Розвиток цих систем відбувався від найпростіших систем обробки інформації до сучасних інтегрованих інформаційних комплексів. АСУ можна поділити на вузькоспеціальні та інтегровані.

Перші підтримують деякі спеціалізовані напрямки діяльності (наприклад, бухоблік, фінанси, кадри, маркетинг) та частково інших базових функціональних галузей. Інтегровані системи забезпечують повну підтримку більшості функціональних сфер діяльності підприємства, пропонуючи широкий перелік спеціалізованих рішень як для різноманітних видів діяльності, так і для всіляких аспектів управління (стратегічне планування, управління спеціальними видами активів і т.  ін. ).  

1. 2 Системи підтримки прийняття рішень.

СППР призначені допомагати робити обґрунтований вибір із певного переліку альтернатив. Перш ніж набула поширення клієнт-серверна архітектура, застосовували два типи СППР: ІС для керівництва (управлінські) — Executive Information System (EIS), та системи підтримки рішень — Decision Support System (DSS). EIS створювались на великих ЕОМ і призначалися для керівництва верхнього рівня. DSS виконувались на робочих станціях і призначалися для менеджерів середньої ланки. Але останнім часом завдяки делегуванню повноважень із прийняття рішень середній та нижній ланці відмінності між цими типами СППР поступово зникають

У загальному випадку СППР складаються із СУБД, системи управління банком моделей та інтерфейсу користувача.  

1. 3 Експертні системи.

ЕС — це ІС, що моделюють дії людини-експерта під час розв’язання задач у певній предметній галузі на основі логічного аналізу накопичених знань, що зберігаються в базі знань (БЗ) Мета досліджень з ЕС полягає передусім у розробці програм, які у процесі розв’язання задач, що виникають у слабо структурованій і важко формалізованій предметній галузі та є складними для експерта-людини, дають результати, не гірші за якістю та ефективністю рішенням, ніж експерти.

Експертні системи та системи штучного інтелекту відрізняються від систем обробки даних тим, що в них використовується символьний (а не числовий) спосіб подання інформації, символьний вивід та евристичний пошук розв’язку (а не виконання відомого алгоритму). Технологія ЕС нині використовується для розв’язання різних типів задач (інтерпретація, прогноз, діагностика, планування, конструювання, контроль, інструктування, управління) у найрізноманітніших проблемних галузях, таких як фінанси, нафтова та газова промисловість, гірнича справа, хімія, освіта, телекомунікації та зв’язок тощо. Нині спостерігається тенденція до дедалі більшої інтеграції ЕС та СППР, тому поступово ці типи ІС зближуються.  

2. Технології побудови ІС

Сучасні концепції створення ІС ґрунтуються на таких підходах.

Об’єктно-орієнтований підхід дає змогу подати задачу розробки ІС як задачу побудови ієрархії об’єктів, що взаємодіють. При цьому об’єкти кожного рівня розглядаються як представники певних класів, що характеризуються наборами властивостей і методів. Функціонування ІС в об’єктно-орієнтованій методології описується за допомогою низки спеціалізованих діаграм. Однією з переваг такого підходу є наочність його засобів (графічних) та можливість їх практичного застосування за допомогою уніфікованої мови моделювання UML.

UML (Unified modeling language) — уніфікована графічна мова моделювання призначена для візуалізації, специфікації, конструювання та документування систем, в яких провідну роль відіграє програмне забезпечення. За допомогою UML можна розробити докладний план створюваної системи, що відбиває не тільки її концептуальні елементи, такі як системні функції та бізнес-про­цеси, а й конкретні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы