Информационные системы и технологии (ИСТ)

між результатами, здобутими для обох груп, доходять висновку щодо адекватності й статистичної значущості побудованої моделі. Існує багато інших, складніших способів верифікації (перехресна перевірка, бутстреп-аналіз тощо), які дають змогу оцінити значущість побудованих моделей без розбиття даних на дві групи.

Нарешті, на п’ятому етапі знання, що їх здобула людина, автоматично інтерпретуються з метою їх використання для прийняття рішень та внесення сформульованих правил і залежностей до баз знань тощо. Цей етап часто передбачає застосування методів, що є проміжними між технологією KDD і технологією експертних систем. Від того, наскільки ефективним він буде, значною мірою залежить успіх розв’язання поставленої задачі.

Цим етапом і закінчується цикл KDD. Остаточне оцінювання вагомості здобутого нового знання виходить за рамки аналізу, автоматизованого чи традиційного, і стає можливим тільки після впровадження на практиці рішення, прийнятого на основі такого знання. Дослідженням практичних результатів, досягнутих за допомогою здобутого засобами KDD нового знання, завершується його оцінювання (див.  рис.  1).  

5. Огляд алгоритмів та ІС Data Mining

Data Mining — це сукупність багатьох різних методів здобування знань. Вибір методу часто залежить від типу наявних даних і від того, яку інформацію потрібно дістати

До найпоширеніших методів можна віднести такі:

 • ·об’єднання (association; іноді вживають термін affinity, що означає подібність, структурну близькість) — виокремлення структур, що повторюються в часовій послідовності. Цей метод визначає правила, за якими можна встановити, що один набір елементів корелює з іншим. Користуючись ним, аналізують ринковий кошик пакетів продуктів, розробляють каталоги, здійснюють перехресний маркетинг тощо;
 • ·аналіз часових рядів (sequence-based analysis, або sequential association) дає змогу відшукувати часові закономірності між даними (трансакціями). Наприклад, можна відповісти на запитання: купівля яких товарів передує купівлі даного виду продукції? Метод застосовується, коли йдеться про аналіз цільових ринків, керування гнучкістю цін або циклом роботи із замовником (Customer Lifecycle Management);
 • ·кластеризація (clustering) — групування записів, що мають однакові характеристики, наприклад за близькістю значень полів у БД. Використовується для сегментування ринку та замовників. Можуть залучатися статистичні методи або нейромережі. Кластеризація часто розглядається як перший необхідний крок для подальшого аналізу даних;
 • ·класифікація (classification) — віднесення запису до одного із заздалегідь визначених класів, наприклад під час оцінюваня ризиків, пов’язаних із видачею кредиту;
 • ·оцінювання (estimation);
 • ·нечітка логіка (fuzzy logic);
 • ·статистичні методи, що дають змогу знаходити криву, най­ближче розміщену до набору точок даних;
 • ·генетичні алгоритми (genetic algorithms);
 • ·фрактальні перетворення (fractal-based transforms);
 • ·нейронні мережі (neural networks) — дані пропускаються через шари вузлів, «навчених» розпізнавати ті чи інші структури — використовуються для аналізу переваг і цільових ринків,
 • ·а також для приваблювання замовників.

До DM можна віднести ще візуалізацію даних — побудову графічного образу даних, що допомагає у процесі загального аналізу даних вбачати аномалії, структури, тренди. Частково до DM примикають дерева рішень і паралельні бази даних.

DM тісно пов’язана (інтегрована) зі сховищами даних (Data Warehousing, DW), які, можна сказати, забезпечують роботу Data Mining.

Data Mining — міждисциплінарна технологія, що виникла й розвивається на базі досягнень прикладної статистики, розпізнавання образів, методів штучного інтелекту, теорії баз даних тощо (рис.  5. 2). Звідси й численні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы