Информационные системы регистраторской деятельности

закриття емісійного рахунка, особових рахунків емітента й зареєстрованих осіб;

— ведення облікових журналів, що входять до системи реєстру;

— облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи реєстру;

— облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів;

— облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру;

— ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

— складання реєстрів власників іменних цінних паперів на дату обліку;

— внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їх уповноважених осіб;

— порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, що обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та зареєстрованих осіб;

— внесення в систему реєстру змін у зв’язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням цінних паперів зобов’язаннями, переведенням цінних паперів на (з) рахунки(-ів) номінальних утримувачів, на (з) особового рахунка емітента;

— внесення змін відносно емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб;

— внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій;

— видачу, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік утрачених (згідно із заявами власників); видачу зареєстрованим особам виписок з реєстру щодо належних їм цінних паперів;

— направлення повідомлень власникам іменних цінних паперів та номінальним утримувачам про скликання позачергових зборів акціонерного товариства та проведення реєстрації учасників зборів на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів;

— вчинення дій щодо підтвердження справжності підписів власників

— фізичних осіб (уповноважених осіб власників) на розпорядженнях;

— засвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів тих емітентів, системи реєстрів яких він веде;

— облік та оброблення запитів, що стосуються інформації системи реєстру, та надання відповідей на них;

— зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру;

— надання інформації, що міститься в системі реєстру;

— підготовку звітів щодо діяльності реєстроутримувачів;

— підготовку системи реєстру для передавання іншому реєстроутримувачу.

Реєстратор може виконувати додаткові функції, а саме:

— формування звітів та довідкових матеріалів, що характеризують обіг цінних паперів;

— інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів;

— консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;

— консультування з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів;

— облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;

— складання на підставі письмового запиту емітента переліків осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, переліків осіб, які мають право на отримання доходів за цінними паперами;

— організацію забезпечення виплати доходів зареєстрованим особам;

— розроблення, впровадження і обслуговування технологій та комп’ютерних програм з обліку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14