Информационные системы регистраторской деятельности

прав власності на цінні папери.

Виконання вищезазначених додаткових функцій здійснюється відповідно до договору, укладеного між реєстратором та емітентом, або може оформлятися додатковими угодами.

Як вже зазначалося, функції реєстроутримувача реалізуються за допомогою системи реєстру. Система реєстру ведеться окремо для кожного емітента. У разі, якщо в межах одного випуску зареєстровані цінні папери різних типів, то система реєстру ведеться тільки за іменними цінними паперами емітента. Реєстр власників іменних цінних паперів складається і ведеться окремо для кожного випуску та, у разі, якщо в межах одного випуску зареєстровані іменні цінні папери різних видів, — для кожного виду іменних цінних паперів емітента.

На підставі даних системи реєстру реєстроутримувач може організовувати проведення загальних зборів або здійснювати нарахування доходів за цінними паперами.

Система реєстру має у своєму складі: реєстр власників іменних цінних паперів; емісійний рахунок, особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб; облікові регістри (журнали).

Ведення системи реєстру відбувається у такий спосіб, що забезпечується можливість відновлення втраченої інформації щодо зареєстрованих осіб, належних їм цінних паперів, обставин унесення змін до реєстру. Так, у разі втрати інформації, яка міститься на емісійному рахунку та особових рахунках, її відновлення відбувається з журналів. І навпаки — у разі втрати інфор­мації, яка міститься в журналах, що входять до системи реєстру, забезпечується її відновлення з емісійного рахунка та особових рахунків.

Всі документи, на підставі яких здійснюється формування та ведення системи реєстру, належать до типу конфіденційних документів і зберігаються реєстратором у спеціально обладнаних приміщеннях із забезпеченням режиму обмеженого доступу.

  • Як вже зазначалося вище, однією зі складових системи реєстру є реєстр власників іменних цінних паперів. Він містить таку інформацію: про емітента, а саме: повну та скорочену назву згідно з установчими документами; код ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію (номер свідоцтва, дату видачі, назву органу, що видав свідоцтво); місцезнаходження згідно з реєстраційними документами (юридичну адресу); фактичну адресу із зазначенням поштового індексу; номер телефону, факсу; перелік посадових осіб емітента. Для кожної посадової особи вказуються: прізвище, ім’я, по батькові та посада; статутний фонд; бан­ківські реквізити; інформація про всі випуски та види цінних паперів емітента, які перебувають в обігу (із зазначенням того, чи розміщення завершене, чи випуск не анульовано), а також такі дані, якщо в одному свідоцтві про реєстрацію випуску наводяться дані про реєстрацію цінних паперів різних видів: вид цінних паперів; найменування випуску цінних паперів із зазначенням виду; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (номер свідоцтва, дата видачі, назва органу, що видав свідоцтво) та державний реєстраційний номер випуску; номінальна вартість одного цінного папера даного випуску та виду; кількість випущених цінних паперів даного випуску та виду; загальна вартість випущених цінних паперів даного випуску та виду за номіналом; частка випущених цінних паперів даного випуску та виду в статутному фонді емітента (вказується для акцій);
  • про реєстратора: повну та скорочену назву згідно з установчими документами; код ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію (номер свідоцтва, дату видачі, назву органу, що видав свідоцтво); інформацію про дозвіл на право ведення реєстру (номер дозволу, дату видачі, назву органу, що видав дозвіл, термін дії дозволу); місцезнаходження згідно з
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14