Информационные системы регистраторской деятельности

— на особових рахунках емітента, зареєстрованих власників і номінальних утримувачів;

— підготовлення на підставі записів у електронних базах даних паперової копії реєстру шляхом друкування на принтері;

— перегляд на дисплеї інформації, що міститься на емісійному рахунку та окремих особових рахунках зареєстрованих осіб, та її роздруковування на принтері;

— перевірку кожної операції щодо змін у системі реєстру та підтвердження її на відповідному особовому рахунку.

Крім ведення реєстру програмний комплекс здійснює ведення журналів системи. Він має забезпечувати:

— роздруковування журналів системи реєстру в повному обсязі та витягів з них у вигляді окремих записів;

—  контроль терміну розгляду реєстроутримувачем запитів, що надійшли.

У разі електронного ведення системи реєстру розробляється комплекс заходів, що забезпечує захист інформації. Так, розробляється порядок встановлення паролів для роботи з програмою ведення системи реєстру. Організовується зберігання копій електронних масивів (файлів) у інших приміщеннях за межами перебування реєстратора, а також можуть зберігатися у емітента цінних паперів. Копії системи реєстру мають систематично поновлюватися. Приміщення, де встановлена комп’ютерна техніка, надійно захищається від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнується охоронною сигналізацією та протипожежними засобами. Доступ до комп’ютерної техніки дозволяється тільки уповноваженим на це особам.

Ведення системи реєстру здійснюється відповідно до такої технології.

На першому етапі адміністратор системи або особа, що відповідає за реєстрацію документа, здійснює реєстрацію. Документу присвоюється вхідний номер, вказуються дата і час його одержання. Установлюється категорія і тип акцій, щодо яких складено документ

Після цього документ набуває статусу «зареєстрований».

На другому етапі визначається операція, яку необхідно зробити в реєстрі відповідно до цього документа. Для цього вказуються тип операції (інформаційна, глобальна, технічна, переказ ЦП по особових рахунках) та її ініціатор (дані зареєстрованої особи). Загалом відбувається повне підготовлення документа до проведення операції і передавання його на оброблення. Документ набуває статусу «переданий на оброблення». Виконує ці операції адміністратор.

На третьому етапі відбувається здійснення призначеної операції в електронному реєстрі, із зазначенням особових рахунків учасників операції і кількості акцій. Статус стану документа — «завершений». Операцію виконує оператор.

Застосування цієї технологічної конструкції дає змогу найпов­ніше реалізувати вимоги до обов’язків реєстратора з ведення реєстру і здійснювати безупинний контроль за станом реєстру. Програмне забезпечення ведення системи реєстру будується у такий спосіб, що жодну операцію в реєстрі неможливо здійснити, не маючи на це відповідно зареєстрованого в системі ведення реєстру документа — підстави для проведення операції, причому кожна проведена в системі операція не тільки посилається на документ-підставу, а повністю інформаційно пов’язана з ним. Головна перевага такої технологічної послідовності полягає в тому, що шляхом проведення документа через три етапи оброблення реєстратор виконує всі свої обов’язки, які викладені у законодавчих документах, а саме:

1. Ведення в хронологічному порядку реєстраційного журналу по кожному виду цінних паперів. Електронний запис, що вноситься програмою в реєстраційний журнал, має містити таку інформацію: а) номер запису (номер присвоюється системою автоматично, послідовно — за часом надходження документа, що є підставою для внесення запису до реєстру); б) дату і час внесення запису (а саме:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14